Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Primjena i programiranje računala
Šifra: 31841
ECTS: 7.0
Nositelji: mr. sc. Marinko Markić , v. pred.
doc. dr. sc. Željka Ujević Andrijić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija
Upoznati studente s osnovama programiranja, programskim paketom Matlab, primjenom numeričkih metoda na računalima te korištenjem baza podataka za istraživačku i akademsku zajednicu
Izvedbeni program kolegija
1. Uvod. Programski paket- Matlab: Osnove korištenja, varijable, osnovne funkcije, nizovi, , matice, i osnovne operacije.
2. Programski paket- Matlab: osnove programiranja, algoritmi, programske petlje, grananja
3. Programski paket- Matlab:pregled funkcija, izrada vlastitih funkcija, primjeri rješavanja logičkih zadataka i grafičke funkcije. Dijagram toka.
4. Osnovni izvori pogrešaka kod numeričkog računanja na računalu.
5. Numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom: Metoda ITERACIJA. NEWTON-RAPHSONOVA metoda (metoda tangente), metoda UZASTOPNOG RASPOLAVLJANJA, metoda SEKANTE (tetiva) i metoda REGULA FALSI.
6. Metode numeričkog integriranja:TRAPEZNA metoda.
7. Metode numeričkog integriranja: SIMPSONOVA i ROMBERGOVA metoda.
8. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi: TAYLOROVA metoda, sustav od dvije i tri diferencijalne jednadžbe, diferencijalne jednadžbe drugog i trećeg reda.
9. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi: EULEROVA metoda rješavanja diferencijalnih jednadžbi, sustav od dvije i tri diferencijalne jednadžbe, diferencijalne jednadžbe drugog i trećeg reda. Metoda RUNGE-KUTTA II reda
10. Metoda RUNGE-KUTTA IV reda, sustav od dvije i tri diferencijalne jednadžbe, diferencijalne jednadžbe drugog i trećeg reda. Pregled i usporedba ostalih metoda numeričkog rješavanja diferencijalnih jednadžbi.
11. Regresijska analiza. Linearna regresijska jednadžba. Metoda najmanjih kvadrata. Rezidualna odstupanja, varijancu, standardno odstupanje, koeficijent varijacije. Primjeri primjene u kemiji.
13. Osnove modeliranja i simulacije dinamičkih sustava u SIMULINK-u.
14. Osnove baza podataka i njihovo pretraživanje na Internetu.
15. Znanstveni i tehnički resursi na Internetu.
Preduvjeti za upis predmeta -
Preduvjeti za polaganje predmeta -
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Stjecanje temeljnih znanja o programiranju, te o mogućnosti primjene numeričkih metoda za rješavanje inženjerskih problema. Upoznati se mogućnosti pristupa i korištenju baza podataka za znanstvenu i akademsku zajednicu
Posebne kompetencije:
Korištenje programa Matlab. Numeričke metode za rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi i numeričkom rješavanje Primjena regresijske analize nad skupom podataka. Primjena SIMULINKA za rješavanje jednostavnijih simulacija procesa.
Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Način izvođenja nastave predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (samostalni praktični rad uz nadzor asistenta i demonstratora)
konzultacije prema potrebi
Način provjere znanja i polaganja ispita Usmeni kolokviji iz laboratorijskih vježbi
Pismeni izvještaji o zadacima izrađenim na laboratorijskim vježbama
2 pismena kolokvija (60% na svakom kolokviju)
pismeni ispit
Ukupna ocjena sastoji se od: 65% ocjene s pismenih kolokvija ili pismenog ispita, 25% ocjene s laboratorijskih vježbi i 10% prisutnosti na predavanjima i izrada domaćih zadaća
Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija
Studentska anketa
Ishodi učenja kolegija
1. studenti će znati upotrijebiti program Matlab u rješavanju problema - praktičnih zadataka
2. studenti će znati algoritamski riješiti jednostavnije probleme primjenom programiranja na proceduralan način
3. studenti će se upoznati i razlikovati metode za: numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
4. studenti će znati primijeniti odgovarajuću metodu za: numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi s jednom nepoznanicom, numeričko integriranje, numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi
5. studenti će se upoznati s mogućnostima korištenja znanstvenih resursa na Internetu
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
:
1. racunalno analizirati kemijske podatke i informacije
2. pretraživati informacije dostupne na Internetu
3. koristiti informacijsku tehnologiju
4. organizirati samostalni rad
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Ž. Ban, J. Matuško, I. Petrović Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema, Graphis, Zagreb, 2010., , , .
  2. , D. Grundler, T. Rolich, A. Hursa. MATLAB i primjena u tekstilnoj tehnologiji : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet,Zagreb, 2010., , , .
  3. , MATLAB, The Language of Technical Computing, The MathWorks, Inc., 2005., , , .
  4. , Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, Numerical Methods for Engineers, 6th ed., McGraw-Hill, 2010, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Drage kolegice i kolege na kolegijima Primjena i programiranje računala (PPR)i Primijenjeno računarstvo (PR)!

Kako je rečeno na uvodnom predavanju, predavanja iz kolegija Primjena i programiranje računala i Primijenjeno računarstvo počinju u utorak u 14:00 za studente KIM i EI studija, te u četvrtak  u 12:00 za studente KI i PK studija.

Laboratorijske vježbe počinju u tjednu od 9. listopada. Sve detaljnije upute dobit ćete na samim predavanjima tijekom ovog tjedna. Znači, još jednom, sljedeći tjedan nema laboratorijskih vježbi.

Ovo je isto tako zadnja obavijest koju ćete vidjeti na web stranicama kolegija. Kako su ovo e-kolegiji, sve obavijesti, upiti, materijali, zadaće, ispiti… bit će na platformi Merlin:

https://https://moodle.srce.hr/2023-2024

Kako je planirano da sva nastava bude kontaktna za sada nećemo koristiti MS Teams!

Pozivam ponavljače/prelaznike koji su ranije odslušali kolegij, pa im mogu priznati položene vježbe da se najkasnije do kraja ovog tjedna 6. listopada jave meni na mail (marinko.markic@fkit.unizg.hr) sa sljedećim podacima:

JMAG, ime prezime, studij, ak. godina i studij na kojem su i kada su završili vježbe, te žele li u ovoj godini ponovo pohađati vježbe i predavanja.

Ranije pohađanje vježbi i ocjena na vježbama priznaje ponavljačima u ovoj ak. godini, te mogu redovno izlaziti na kolokvije i ispite.

Za sve ostalo možete nam se javiti svim dostupnim kanalima (mail, Merlin).

Marinko Markić

Drage kolegice i kolege na kolegijima Primjena i programiranje računala (PPR)i Primijenjeno računarstvo (PR)!

Kako je rečeno na uvodnom predavanju, predavanja iz kolegija Primjena i programiranje računala i Primijenjeno računarstvo počinju u utorak 04.10. u 11:00 u predavaoni S-1 za studente KIM i EI studija, te u četvrtak u 08:00 u predavaoni MKV-20 za studente KI i PK studija.

Laboratorijske vježbe počinju u tjednu od 10. listopada. Sve detaljnije upute dobit ćete na samim predavanjima tijekom ovog tjedna. 

Ovo je isto tako zadnja obavijest koju ćete vidjeti na web stranicama kolegija već sve obavijesti, upiti, materijali, zadaće, ispiti… bit će na platformi Merlin.

Repozitorij
Repozitorij je prazan
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja