Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesna ekonomika
Šifra: 63374
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Savladavanje osnova procesne ekonomike prilagođene studentima tehničkih fakulteta. Drugi cilj je osposobljavanje studenata za procjenu isplativosti investicijskih ulaganja u projekte.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1.Tjedan
Uvodno predavanje-profesija kemijskog inženjera i procesna ekonomika. Zašto kemijski inženjer treba poznavati osnove ekonomije? Pojmovi ekonomija-ekonomika. Osnove ekonomije. Poduzeće kao proizvodni i poslovni sustav. Ciljevi i ograničenja poduzeća.

2.Tjedan
Inženjersko ekonomska analiza i ekonomski razvoj. Koštanje i vrijednost imovine. Tokovi novca poduzeća. Terminologija u osnovama financijskog računa. Ulaganje i vremenska vrijednost novca. Primjeri.

3.Tjedan
Vremenska vrijednost novca. Postupci ukamaćivanja. Vremenska baza za složeni kamatni račun. Kontinuirano ukamaćivanje. Primjeri.
Dijagram toka novca ili CFD dijagram. Računanja iz dijagrama toka novca.

4.Tjedan
Periodična plaćanja (anuiteti) i diskontiranje. Računanje anuiteta iz sadašnje i buduće vrijednosti i obrnuto. Primjeri.Inflacija i računanje efektivne kamate koja uključuje inflaciju. Amortizacija (pad vrijednosti) imovine i što podliježe amortizaciji. Tokovi novca, neto profit i amortizacija. Primjeri.

5.Tjedan
Provjera znanja-računalni zadaci iz prethodnog gradiva

6.Tjedan
Kriteriji profitabilnosti investicijskog ulaganja u projekt-općenito. Ne diskontirani i diskontirani kriteriji profitabilnosti. Računanje kriterija i izrada CFD dijagrama iz tokova novca i profita.

7.Tjedan
Analiza projekta. Značenje NPV (Net Present Value) ili NPW (Net Present Worth), za usporedbu velikih projekta. Pronalaženje kamate za isplativost projekta. Primjeri. Značenje NPV-a kod izbora opreme. Metoda kapitalizirane vrijednosti. Metoda godišnjih pogonskih troškova. Metoda zajedničkog nazivnika. Primjeri.

8.Tjedan
Procjena rizika u ocjeni profitabilnosti. Utjecaj ponude i potražnje na cijenu proizvoda i na profitabilnost projekta. Faktori ponude i potražnje. Kvantificiranje ponude, potražnje i rizika. Primjeri.

9.Tjedan
Troškovi u proizvodnim sustavima. Troškovi i kapacitet proizvodnje. Pojmovi: fiksni i varijabilni troškovi u masi i prosječni fiksni i varijabilni troškovi. Primjeri.

10.Tjedan
Provjera znanja-računalni zadaci iz prethodnog gradiva

11.Tjedan
Troškovi i zakoni prinosa. Primjeri. Granični trošak i granični prinos. Koeficijent reagibilnosti (elastičnosti). Primjeri.

12.Tjedan
Troškovi u dugom vremenskom razdoblju. Troškovi i veličina postrojenja. Teorija rasta i upravljanje rastom poduzeća. Ciljevi rasta poduzeća. Opći uvjeti rasta poduzeća-unutarnji i vanjski. Faktori rasta, uvjeti rasta i putevi rasta poduzeća. Primjeri.

13.Tjedan
Struktura cijene proizvoda. Struktura koštanja. Metode kalkulacije kojima se troškovi povezuju s ukupnim poslovanjem. Obračun po punoj cijeni koštanja i metoda direktnih troškova. Točka pokrića i koeficijent sigurnosti.

14. Tjedan
Statičke i dinamičke metode vrednovanja ulaganja.

15. Tjedan
Provjera znanja-računalni zadaci i teorijska pitanja iz prethodnog gradiva

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Stečena znanja trebaju studenta osposobiti za razumijevanje osnova financijskog računa, mjera profitabilnosti, troškova koji se javljaju na procesima te ocjenu financijske djelotvornosti, kako bi ravnopravno kao budući kemijski inženjer učestvovao u donošenju ekonomskih odluka. Ta znanja su bitna kod izrade Studija izvodljivosti gdje je ekonomska ocjena projekta jedna od tri bitne cjeline Studije. Procesna ekonomika je logičan slijed učenja za studente koji slušaju kolegij Projektiranje.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno pohađanje predavanja i seminara. Na seminarima izrada zadataka iz svake nastavne cjeline.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na najmanje 75 % predavanja i seminara.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Auditorni za predavanja i seminare.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Tri parcijalna kolokvija i popravni kolokvij. Prosječna ocjena je ukupna ocjena kolegija.
U protivnom pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. povezivanje profesije kemijskog inženjera i njezinog utjecaja na donošenje ekonomske
odluke
2. izrada studije izvodljivosti (ekonomska prihvatljivost projekta)
3. primjena kod održivih industrijskih aktivnosti (studija utjecaja na okoliš, cost-benefit analiza)
4. razumjeti troškove proizvodnih sustava

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica
1. Procesna ekonomika i profesija kemijskog inženjera
Ishodi učenja
-definirati pojmove ekonomija (gospodarenje) i ekonomika
-dati primjere gospodarenja u proizvodnim sustavim
-reproducirati korake inženjersko ekonomske analize
-objasniti stablo tokova novca u proizvodnom poduzeću
-objasniti strukturu tvornice i ciljeve i ograničenja poduzeća
-dati primjer složene bankarske transakcije

Kriteriji vrednovanja
-interpretirati korake inženjersko ekonomske analize
-navesti primjere gospodarenja u proizvodnim sustavima
-interpretirati tokove novca u poduzeću (znati razliku između profita i dobiti)
-razumjeti složenu bankarsku transakciju sa stanovišta troškova i dobiti

2.Vremenska vrijednost novca i vrste ukamaćivanja
Ishodi učenja
-odabrati primjere različitih postupaka ukamaćivanja
-objasniti vremensku bazu za ukamaćivanje i kako utjeće na novčanu transakciju
-prikazati dijagram toka novca (CFD dijagram) na primjeru
-odabrati primjere računanja koja proizlaze iz dijagrama toka novca (buduća vrijednost,
sadašnja vrijednost, periodična ulaganja, aritmetički gradijent)
-objasniti pojmove: inflacija i amortizacija, pad vrijednosti opreme i životni vijek opreme (procesa)

Kriteriji vrednovanja
-objasniti značenje vremenske baze za složeno ukamaćivanje
-izrada zadataka vezanih uz ukamaćivanje
-znati proračune koji proizlaze iz dijagrama toka novca
-skicirati CFD dijagram na temelju zadanog zadatka
-razumjeti razliku između amortizacije i životnog vijeka opreme (procesa)

3. Analiza profitabilnosti
Ishodi učenja
-prikazati diskontirane i ne diskontirane kriterije profitabilnosti
- reproducirati izračune kriterija profitabilnosti na primjerima investicijskog ulaganja u procesni
projekt (analitički i grafički)
-interpretirati NPV (neto sadašnja vrijednost) kao mjeru profitabilnosti
-dati primjere primjene NPV-a

Kriteriji vrednovanja
-znati diskontirane i ne diskontirane kriterije profitabilnosti projekta
-za zadani primjer skicirati CFD dijagram i odrediti NPV vrijednost za zadano vrijeme
promatranja
-znati primjenu NPV kod odabira opreme i metode koje se pri tome koriste, kroz primjere
-odabrati trenutno isplativo investicijsko ulaganje u projekt na temelju izračuna NPV-a

4. Troškovi u proizvodnim sustavima
Ishodi učenja
-objasniti podjelu troškova na bazi različitih veličina
-objasniti razliku troškova u masi i prosječnih troškova i njihovu povezanost sa zakonima
prinosa
-reproducirati pojmove granični trošak i koeficijent elastičnosti kroz primjere
-povezati troškove i veličinu (kapacitet) postrojenja

Kriteriji vrednovanja
-razumjeti i razlikovati fiksne i varijabilne troškove
-izračunati granični trošak i koeficijent elastičnosti na zadanom primjeru
-interpretirati troškove u dugom vremenskom razdoblju i povezati troškove s kapacitetom
postrojenja


5. Rast poduzeća
Ishodi učenja
-opisati vanjske i unutarnje uvjete rasta poduzeća
-objasniti razliku faktora rasta poduzeća i puteve rasta poduzeća
-dati strukturu prodajne cijene proizvoda
-reproducirati metode kalkulacije
-pokazati primjere izračuna koeficijenta sigurnosti i povezati ih sa točkom pokrića

Kriteriji vrednovanja
-izračunati točku pokrića kroz primjer
-izračunati koeficijent sigurnosti i objasniti značenje na zadanom primjeru
-znati grafički prikazati točku pokrića i povezanost sa ukupnim prihodima i financijskim
rezultatom
-znati podjelu kalkulacija i strukturu prodajne cijene proizvoda
Ishodi učenja:
 1. Razlikovati pojmove ekonomija i ekonomika.
 2. Utvrditi vrste ukamaćivanja i objasniti vremensku vrijednost novca
 3. Razviti dijagram toka novca projekta.
 4. Ocijeniti projekt primjenom različitih kriterija profitabilnosti.
 5. Utvrditi troškove u proizvodnim sustavima i povezati ih sa zakonima prinosa.
 6. Odabrati metodu kalkulacije cijene proizvoda.
Literatura:
 1. Plant Design and Economics for Chemical Engineers, , M.S.Peters, K.D. Timmerhaus, McGraw Hill, 2002.
 2. Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, , R. Turton, R. C. Bailie, W. B. Whiting, J. A. Shaeiwitz, Prentice Hall, 2003.
 3. Troškovi u poslovnom odlučivanju, , I. Santini, Hibis, 1999.
 4. Engineering Economy, , T.G: Eschenbach, Oxford University Press, 2003.
 5. Systematic Methods of Chemical Process Design, , L.T. Biegler, I.E. Grossman, A.W. Westerberg, Prentice Hall, 1999.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Projektiranje I
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Obavještavaju se studenti koji su prijavili ispitni rok 13.2. da će se popravni kolokviji, odnosno pismeni ispiti pisati na 13. katu Zagrepčanke, soba 17., u predviđeno vrijeme.

Nalaze se u repozitoriju.

Molim studente koji su prijavili ispitni rok, a trebaju pisati popravak 1. ili 2. kolokvija, da dođu u predviđeno vrijeme na 13. kat Zagrepčanke, soba 17. Rezultati 3. kolokvija bit će objavljeni sutra tijekom dana.

Obavještavaju se studenti da se predavanje 11. siječnja neće održati zbog spriječenosti predmetnog nastavnika. Sljedeće predavanje bit će u četvrtak 18. siječnja u terminu prema rasporedu.

Od 8. siječnja, pa do kraja zimskog semestra ak. god. 23/24, predavanja iz kolegija Procesna ekonomika održavat će se četvrtkom, od 12:00-14:00 u učionici MKM19.

Rezultati 2. kolokvija i ukupno stanje na kolegiju Procesna ekonomika nalazi se u repozitoriju.

Nalaze se u repozitoriju. 

Obavještavaju se studenti da se predavanje iz Procesne ekonomike u četvrtak, 26. listopada neće održati. To, naravno, znači da se i kolokvij odgađa za tjedan dana. 

Prvo predavanje bit će održano u četvrtak 12.10., 12:00., u učionici S0.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja