Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Project Management
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Project Management
Šifra: 187948
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić
izv. prof. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Čimbenici utjecaja koji uključuju stalnu prilagodbu poduzeća najčešće su opisani kao izazovni, nelinearni meta-problemi s dugoročnim posljedicama i nejasnim uzročno-posljedičnim vezama. Poduzeća se upravo kroz projekte prilagođavaju toj turbulentnoj i nepredvidljivoj okolini. Kolegij je namijenjen studentima koji su zainteresirani za učenje temeljnih koncepata upravljanja projektima i njihovo korištenje na svom budućem radnom mjestu. Kroz kolegij će se studentima predstaviti ključna znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje projektima na različitim razinama projektne odgovornosti. Uključuje moderne alate za odabir, upravljanje i vrednovanje uspjeha projekata u svakodnevnom poslovanju (strukturiranje projekta, postavljanje realnih ciljeva i korištenje učinkovitih alata za vremensko planiranje i planiranje resursa, upravljanje resursima i primjenu sustava kontrole na projektu) kroz predavanja i rad na praktičnim primjerima.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvod u projektni menadžment
2. Ključni elementi projektnog okruženja
3. Definiranje projekata i projektnog menadžmenta
4. Ključne kompetencije za upravljanje projektima (perspektiva, ljudi i praksa) i razvoj projektne ideje za kemijske inženjere
5. Životni ciklus projekta (tradicionalan nasuprot modernom pristupu upravljanju projektima)
6. Temeljna područja znanja za upravljanje projektima
7. Projektne strukture
8. Mrežno planiranje (CPM, gantogram i histogram)

Pored prethodno navedenih lekcija, tijekom ovog kolegija, studenti će formirati projektne timove, dodijeliti uloge unutar tima, odabrati projekt unutar unaprijed definiranog područja i raditi na ključnim elementima projektnog plana.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje svim oblicima je obvezno (barem 75%).
Usmeni je ispit moguć samo na osobni zahtjev i u posebnim prigodama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja (ex cathedra)
Seminari (ex cathedra i projektni rad u grupama)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Predavanja: završni ispit (pisani)
Seminari: (završno izvješće i prezentacija)

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. upoznati studente sa znanjima, vještinama i sposobnostima za uspješno upravljanje projektima unutar organizacije i na različitim razinama odgovornosti
2. upoznati studente s modernim alatima za odabir, upravljanje i evaluaciju uspjeha projekta, programa i portfelja
3. upoznati studente s kompetencijama potrebnima za strukturiranje i implementaciju projekta
4. upoznati studente s ključnim procesima i specifičnim područjima znanja za upravljanje projektima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI
1. analizirati informacije iz različitih izvora
2. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
3. koristiti različite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom zajednicom te društvom u cjelini
4. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
5. samostalno organizirati svoje vrijeme i plan rada
6. razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem

OBVEZNA LITERATURA
1. Project Management Institute (2017): A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 6th edition, Project Management Institute, Newton Square.
2. International Project Management Association (2015): Individual Competence Baseline for Project, Programme and Portfolio Management (Version 4), International Project Management Association, Nijkerk.
3. Kerzner, H. (2017): Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 12th edition, John Wailey and Sons, New York.
4. Horine, G. (2015) Project Management Absolute Beginner's Guide, 4th edition, Que Publishing, Indianapolis.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti