Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Poduzetništvo temeljeno na inovacijama
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Poduzetništvo temeljeno na inovacijama
Šifra: 215321
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
prof. dr. sc. Ernest Meštrović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija
Osposobiti studente u osmišljavanju i pripremi inovacija, osposobiti da
inovacije dovedu do komercijalizacije, omogućiti da načine poslovni plan
koji će poslužiti za pronalazak investitora te osigurati zaštitu
intelektualnog vlasništva. Na temelju usvojenih znanja student će moći
upravljati vlastitim osobnim razvojem uz poštivanje etike inženjerske
struke.
Izvedbeni program kolegija
1. Uvod. Angažman (zapošljavanje) kemijskih inženjera u
različitim organizacijama i temeljem različitih modela. Trendovi
u kemijskoj i srodnim industrijama. Opseg aktivnosti koje
obavljaju inženjeri u industriji koja se temelji na inovacijama
2. Proizvod i usluge. Životni ciklus proizvoda i usluga. Utjecaj
digitalne ekonomije na kemijsku industriju. Različite vrste
ekonomija (tržišna, internet, ekonomija temeljena na iskustvu,
ekonomija temeljena na ponašanju). Osmišljavanje proizvoda
na temelju potrebe tržišta (proizvod "bolji" od postojećeg).
Proizvodi i usluge koji stvaraju nove potrebe i navike.
Oblikovanje proizvoda temeljenih na inovacijama.
. Tehnologija. Ciklus izmjena tehnologija. Proizvodi koji nude
novu tehnologiju. Tehnologije i usluge koje nisu ostvarile tržišni
potencijal premda su nudile novost i inovativnost (primjeri iz
prakse).
4. Osmišljavanje proizvoda. Faze u istraživanju i razvoju proizvoda
(od ideja do tržišta). Financijski elementi razvoja proizvoda.
Ljudski i materijalni resursi potrebni za istraživanje i razvoj te
komercijalizaciju proizvoda i usluga. Od koncepta biti prvi
prema konceptu biti najbolji. Različiti modeli u osmišljavanju i
testiranju proizvoda
5. Inovacije i intelektualno vlasništvo. Inovacije u "start up"
kompanijama. Inovacije u malim i srednjim kompanijama.
Inovacije u velikim nacionalnim ili multinacionalnim
kompanijama. Intelektualno vlasništvo i drugi modeli zaštite
proizvoda i usluga. Održiva inovativnost i modeli za postizanje
održive inovativnosti u velikim i srednjim kompanijama.
Upravljanje inovacijama. Pravni okviri i dokumenti koji
reguliraju intelektualno vlasništvo. Suodnos inovacije, izuma i
komercijalizacije.
6. - 7. Upravljanje projektima u istraživanju i razvoju, Upravljanje
projektima. Struktura timova, organizacija i upravljanje
timovima. Vođenje projekata u različitim tipovima
organizacijskih struktura. Određivanje i prepoznavanje rizika te
upravljanje istima.
8. - 9. Razvoj generičkih vještina i upravljanje. Izlaz iz zone
430
komfora, prihvaćanje promjena i kontinuirano učenje.
Upravljanje promjenama, Upravljanje i vođenje organizacijama
koje se bave inovacijama, Inženjerska znanja i vještine u
oblikovanju proizvoda, Ekonomski parametri uspješnosti, Etika
i inženjerstvo, Učenje na temelju pogrešaka.
10. Izvori financiranja i način plasiranja proizvoda na tržište. Izvori
financiranja raspoloživi za inovativne proizvode. Pronalaženje
investitora. Postojeći modeli i struktura vlasništva. Tehnološki
parkovi i poduzetnički inkubatori.
11. Plasman proizvoda i inovacija na tržište. Etape u transferu
tehnologije, upravljanje informacijama i znanjem tijekom
transfera tehnologije, metodologija kontinuiranog
unaprjeđenja. Inovacije nastale kao rezultat unaprjeđenja
proizvoda i usluga.
12. Predviđanje vs. oblikovanje budućnosti. Inovacije kao osnova
oblikovanja budućnosti. Rješavanje izazova nekonvencionalnim
metodama. Ideje i rješenja izvan zadanih okvira. Inženjerstvo u
interakciji sa umjetnošću i kulturom.
13. - 15. Predstavljanje i obrana studentskih projekta.
Razvijanje općih i specifičnih
kompetencija studenata
Potvrđeno usvajanje specifičnih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih
za komercijalizaciju inovacija u kemijskom inženjerstvu i srodnim
područjima.
Obveze studenata u nastavi i
načini njihova izvršavanja
Prisustvovanje predavanjima i seminarima najmanje 75 %. Izraditi
projekt poslovnog plana za komercijalizaciju na osnovi inovacije u
području kemijskog inženjerstva.
Način izvođenja nastave
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci
Način provjere znanja i polaganja
ispita
Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.
Način praćenja kvalitete i
uspješnosti kolegija
Anonimna anketa.
Ishodi učenja kolegija
. kritički prosuditi važnost kemijskog inženjera u razvoju
inovativnih proizvoda, te područja u kojima se na temelju
inovacija mogu osmisliti novi proizvodi
2. utvrditi korake koje je potrebno načiniti da bi koncept ili ideja
bila provedena do tržišta
3. odabrati metode prikaza poslovnih ideja i planova
4. prosuditi na koji način se u određenim organizacijama
implementiraju inovacije
5. utvrditi metodologiju upravljanja projektima i projektnim
rizicima
6. vrednovati poslovne modele i tehnologije kod kojih inovacije
imaju ključan doprinos ostvarivanja poslovnih ciljeva
7. ocijeniti i odabrati načine financiranja inovacija i mogućnosti
koje osiguravaju potrebna sredstva i druge resurse
Ishodi učenja na razini programa
kojima predmet pridonosi
1. interpretirati prednosti i nedostatke najnovijih dostignuća u području kemijskog inženjerstva
2. riješiti probleme znanstvenim pristupom, cak i kada su oni nepotpuno formulirani ili formulirani na neuobicajen nacin, pružajuci spektar mogucih rješenja
3. formulirati kompleksne probleme iz novih područja, odnosno područja koja se ubrzano razvijaju
4. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
5. kritički ocijeniti podatke te iz njih izvlačiti zaključke
6. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
7. metodički razvrstavati znanje iz različitih područja te iz njih sustavno izvlačiti zaključke
8. pokazati sposobnost aktivnog sudjelovanja u timovima koje sačinjavaju stručnjaci različitih profila i razina kompetencija
9. pokazati sposobnost djelotvornog rada i komunikacije u nacionalnom i međunarodnom okružju

Obvezna literatura 1. Sang M. Lee, Seongbae Lim, Living Innovation, From Valu
Creation to the Greater Good, Emerald Publishing, 2018.
2. Alexander Manu, Value Creation and The Internet of Things,
Gower Publishing Limited, 2015.
Ishodi učenja:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti