Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procjena utjecaja na okoliš
Šifra: 143486
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje znanja o svim koracima u postupku procjene utjecaja na okoliš. Upoznavanje sa zakonskim odredbama. Izrada studije u okviru seminara.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Vrste procjene utjecaja na okoliš: procjena na razini pojedinačnog zahvata (PUO) i strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO). Pravni okviri za PUO. Uključivanje zdravlja i
sociološkog utjecaja u PUO.
2. Koraci u postupku procjene (screening i scoping, predviđanje utjecaja i njihovo vrednovanje, utvrđivanje mjera zaštite okoliša, priprema i ocjena studije o utjecaju na okoliš,
odlučivanje, kontrola i analiza uspješnosti). Djelovanje nakon procjene: praćenje, nadzor, ocjena.
3. Djelovanje nakon procjene; praćenje, nadzor, ocjena.
4. Screening: ciljevi, metode i ideja provjere; primjeri pozitivne i negativne screening liste
5. Scoping: rezultati i metode.
6. Predviđanje utjecaja i njihovo vrednovanje: koraci (opis zatečenog stanja, tehnike predviđanja, sastavnice okoliša i metode predviđanja, nesigurnosti).
7. Opis zatečenog stanja, relevantni podaci o okolišu za pripremu PUO.
8. Inventar emisija. Usporedba varijantnih rješenja. Primjer.
9. Utjecaj različitih vrsta, tokova i metoda zbrinjavanja otpada.
Postupci kvantificiranja. Primjer.
10. Alati PUO. Tehnike identificiranja i procjene utjecaja; mogućnosti i ograničenja.
11. Direktni, indirektni, kumulativni i interakcijski utjecaji na
okoliš; karakteristike, tehnike procjene i ublažavanja.
12. Računalne metode u POU; kriteriji primjene i parametrizacija modela. Primjeri.
13. Koncept značajnosti u procesu PUO; tipovi referentnih
vrijednosti.
14. Ublažavanje utjecaja: Tipovi mjera i hijerarhija ublažavanja.
Kriteriji odabira mjera zaštite okoliša.
15. Prednosti i nedostaci sudjelovanja javnosti i zahtjevi za učinkovitim sudjelovanjem u procjeni. Prezentacija procjene utjecaja na okoliš (PUO) putem studije utjecaja na okoliš (SUO), sadržaj i provjera SUO.

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine.

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
-

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razumijevanje postupka procjene utjecaja na okoliš i izrade studije utjecaja na okoliš. Upoznavanje s tehnikama identifikacije i procjene utjecaja te mjerama zaštite okoliša.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje predavanja i seminara. Aktivno sudjelovanje u raspravama i analizama primjera iz prakse. Samostalna priprema i izlaganje seminarskog rada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari, konzultacije prema potrebi.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dva parcijalna ispita (kolokvija)
Pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Usporediti svrhu i opseg SPUO i PUO te razlikovati njihov značaj u sustavu planiranja i odlučivanja u gospodarstvu sukladno načelima održivog razvoja.
2. Identificirati i povezati korake procesu procjene utjecaja na okoliš.
3. Kreirati inventar emisija temeljem tehničkog opisa planiranog zahvata
4. Identificirati tip utjecaja i predložiti odgovarajuće tehnike procjene
5. Ocijeniti varijantna rješenja
6. Predložiti mjere mjera zaštite okoliša obzirom na značaj utjecaja
na okoliš.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša.
2. Primijeniti zakonske propise iz područja zaštite okoliša.
3. Povezati stečena znanja u zaštiti, kontroli i praćenju stanja.
okoliša te unaprjeđenju i upravljanju okolišem.
4. Prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku.

OBVEZNA LITERATURA:
1. Nastavni materijali dostupni na stranicama kolegija
2. A. Gilpin, Environmental Impact Assessment; Cutting Edge for
the 21st Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK,
1995.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. S. Papić, A. Lončarić Božić, H. Kušić, Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija, , , .
 2. , 1. A. Gilpin, Environmental Impact Assessment; Cutting Edge for the 21st Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1995., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić:

  prema dogovoru putem e-maila

  Lokacija:
Obavijesti

Ispitni rok 5.7.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Ispitni rok 14.06.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Obavještavaju se studenti kako su rezultati druge parcijalne provjere znanja, zajedno s ukupnim rezultatima ostvarenim iz parcijalnog polaganja ispita iz Procjene utjecaja na okoliš, dostupni u repozitoriju kolegija.

Bodovi dodijeljeni za seminar uvećani su za debatu koja nije bila održana, umjesto koje je bilo planirano pozvano predavanja iz industrije. Nažalost, zbog obaveza kolega i ograničenog vremenskog okvira, predavanje nije bilo moguće održati. Obzirom na malo preostalog vremena za pripremu debate,  svim studentima pribrojit će se broju bodova iz seminara maksimalan mogući broj bodova iz debate za potrebe polaganja kolegija putem kolokvija.

izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se drugi parcijalni ispit (kolokvij) iz Procjene utjecaja na okoliš održati 23. svibnja u terminu od 8:15 do 9:15. 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako se predavanje iz kolegija Procjena utjecaja na okoliš dana 2. svibnja neće održati. Predavanja nastavljaju u regularnom terminu 9. svibnja. O eventualnoj naknadi bit ćete obaviješteni naknadno i pravovremeno.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 20.04.2024. održati će se u dvorani P2KM-19 s početkom u 14 h. 

Obavještavaju se studenti kako će se prvi kolokvij odgoditi sukladno zaprimljenoj molbi. Ovom prilikom obavještavaju se studenti kako je novi i konačni termin održavanja 1. kolokvija iz PUO 11. travnja u 8:15.

Danas se u redovitom terminu nastavljaju predavanja iz kolegija.

Obavještavaju se studenti iz kolegija Procjena utjecaja na okoliš kako je prvi parcijalni ispit iz kolegija zakazan za 4. travnja u 8:15, sukladno s hodogramom prikazanim na prvom predavanju. 


Iznimno, obzirom na blizinu Uskrsa, moguće je pomaknuti kolokvij na termin 11. travnja, ukoliko se za to izjasni većina studenata upisanih na kolegij danas (3. travnja) do 17 h.

Obavještavaju se studenti kako će se ispit iz Procjene utjecaja na okoliš na ispitnom roku 15. veljače održati u predavaonici MKV-20, s početkom u 14 h.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Rezultati ostvareni na ispitnom roku 15. rujna iz kolegija Procjena utjecaja na okoliš:
 

JMBAG

Bodovi:

Ostvaren uspjeh

0125163312

77

vrlo dobar (4)

0125173165

*

 

* nije izašao/la na ispit

doc. dr. sc. Marin Kovačić

 

Obavještava se student/ica pod JMBAG-om 0125171753 kako je ostvario/la 77/100 bodova na pismenom ispitu te konačnu ocjenu vrlo dobar (4).

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti o rezultatima ostvarenim na pismenom ispitu na roku 7. srpnja iz kolegija Procjena utjecaja na okoliš:

 • 0125173165 - nije pristupio/la;
 • 0125163312 - nije pristupio/la;
 • 0125171753 - 12,5/100, nedovoljan (1);
 • 0125173235 - 70/100, dobar (3).

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti o rezultatima ispitnog roka 16. lipnja:

 • 0125171732 - 83,5/100 na pismenom ispitu + (0,5 × 19) = 93,0/100; odličan (5)
 • 0125173240 - 64,0/100 na pismenom ispitu + (0,5 × 18) = 73,0/100; dobar (3)
 • 0125171956 - 41,0/100 na pismenom ispitu + (0,5 × 19) = 50,5/100; dovoljan (2)

doc. dr. sc. Marin Kovačić

 

 

Obavještavaju se studenti kako se rezultati ostvareni putem parcijalnog polaganja ispita nalaze u repozitoriju kolegija.

Ukoliko uočite pogrešku u zbroju bodova, molim javite se na e-mail.

Studenti koji su položili kolegij putem parcijalnog polaganja ispita podsjećaju se kako su dužni prijaviti ispitni rok na Studomatu kako bi im se upisala ocjena.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako se rezultati drugog parcijalnog ispita zajedno s bodovima ostvarenim na debati nalaze u repozitoriju kolegija. 

Ukoliko pristupate pismenom ispitu na prvom i drugom ljetnom ispitnom roku, odnosno ispitnom roku 14.6. i 25.6., iznimno će se polovina bodova ostvarenih na seminaru i debati pribrojiti uspjehu ostvarenom na pismenom ispitu. Za ispitni rok 7. srpnja i jesenske rokove bodovi ostvareni na seminaru i debati neće se pribrajati! 

Kolegice i kolege koji valjano opravdaju svoj izostanak s debate mogu pisati seminarski rad, za što se trebaju obratiti nastavniku.

Ukupni bodovi i uspjeh ostvaren parcijalnim polaganjem ispita objavit će se tijekom sljedećega tjedna. 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se u terminu predavanja 1. lipnja održati debata pod naslovom "Mega" teretni brodovi na nuklearni pogon - učinkoviti u borbi protiv klimatskih promjena ili ekološka katastrofa?

Studenti su dužni do nedjelje 28. svibnja u 23:58 raspodijeliti se u sljedeće uloge:

 • mjeritelj/mjeriteljica vremena,
 • troje debatnih sudaca,
 • izvjestitelje afirmacijskog i negacijskog tima i članove pojedinih timova.

Mole se studenti da se međusobno dogovore i iskoordiniraju prije kontaktiranja nastavnika.
U repozitoriju kolegija nalaze se detaljnije upute o provedbi debate i ogledna literatura.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako se predavanje u četvrtak 11. svibnja neće održati zbog spriječenosti nastavnika.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se seminar iz Procjene utjecaja na okoliš održati prema rasporedu 6. travnja te se studenti podsjećaju kako 6. travnja nema predavanja iz kolegija zbog spriječenosti nastavnika.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 14.06.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Obavještavaju se studenti kako će predavanja iz Procjene utjecaja na okoliš započeti u četvrtak 29. veljače s početkom u 8:15 u predavaonici MKM-19 (Marulićev trg 19, suteren).


doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se uvodno predavanje iz kolegija Procjena utjecaja na okoliš održati prema rasporedu nastave preddiplomskih studija (predavaonica S0, 8-10 h) dana 2. ožujka.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja