Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Reaktori i bioreaktori
Šifra: 37938
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević
izv. prof. dr. sc. Vanja Kosar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Temeljni cilj se nalazi u jasnom razumijevanju osnova kemijskog reakcijskog inženjerstva, a studenti će se upoznati s temeljnim principima i potrebnom metodologijom za razvoj i izvedbu kemijskih reaktora i bioreaktora koji se koriste u zaštiti okoliša.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Tjedan
Pojam procesnog prostora i kemijskog reaktora. Opće bilance množine tvari i energije. Primjeri na seminaru
2. Tjedan
Idealni tipovi reaktora i njihovi matematički modeli. Primjeri na seminaru
3. Tjedan
Kinetički modeli reakcija u homogenim i heterogenim sustavima. Primjeri na seminaru
Prva provjera znanja: Zavisnost brzine kemijske reakcije o temperaturi i teorijska pitanja sa dosadašnjim gradivom
4. Tjedan
Osnovne grupe reaktora za provedbu reakcija u homogenim i heterogenim sustavima. Primjeri na seminaru
5. Tjedan
Eksperimentalne metode u kinetičkim istraživanjima. Integralna, diferencijalna i izmijenjena diferencijalna metoda. Primjeri na seminaru
6. Tjedan
Druga provjera znanja-Integralna metoda procijene parametara i teorijska pitanja vezano uz drugi dio gradiva iz kemijskih reaktora
7. Tjedan
Pojam i značajke biološkog materijala
8. Tjedan
Biokatalizatori i biokataliza
9. Tjedan
Enzimska reakcijska kinetika. Primjeri na seminaru i u kompjuterskoj učionici.
10. Tjedan
Mikrobiološka kinetika. Primjeri na seminaru i kompjuterskoj učionici
Treća provjera znanja
11. Tjedan
Pregled osnovnih tipova bioreaktora. Primjeri na seminaru i kompjuterskoj učionici
12. Tjedan
Aeracija i miješanje u biološkim sustavima. Primjeri na seminaru i kompjuterskoj učionici.
13. Tjedan
Četvrta provjera znanja

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Po odslušanim predavanjima odnosno nakon polaganja ispita. student će biti u mogućnosti da primjeni stečeno znanje pri rješavanju jednostavnijih problema u području kemijskog reakcijskog inženjerstva i bioreakcijskog inženjerstva. Imat će sposobnost pri praćenju i vođenju osnovnih tipova reaktora i bioreaktora u industrijskim procesima i bioprocesima.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima
domaće zadaće

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
80% nazočnost na predavanjima i seminarima
završene vježbe u kompjuterskoj učionici

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja
seminari
numeričke vježbe u kompjuterskoj učionici
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
4 obvezne pismene provjere znanja tijekom semestra (po dvije provjere iz Reaktora i Bioreaktora, studentima je omogućeno stjecanje ocjene nakon provedenih provjera prema dogovorenom kriteriju)
Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom ili nisu skupili dovoljan broj bodova na provjerama znanja tijekom semestra pristupaju redovitim ispitnim rokovima(usmeni i pismeni dio).

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti iz kolegija Bilanca tvari i energije i Prijenos tvari i energije

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. definirati procesne veličine i parametre kemijskog reaktora bioreaktora
2. izvesti kinetičke modele na osnovi fizičke slike procesa ili provedenog kinetičkog eksperimenta
3. razlikovati kinetiku reakcija u homogenim odnosno heterogenim sustavima
4. razlikovati katalizatore i biokatalizatore prema strukturi, funkciji i uvjetima korištenja
5. razlikovati reaktore i bioreaktore prema izvedbi
6. postaviti matematičke modele procesa s kemijskim i biokemijskim reakcijama u različitim tipovima reaktora (kinetički i reaktorski model)
7. rješavati analitički i numerički (simulirati) matematičke modele kemijskih i biokemijskih reakcija u različitim tipovima reaktora
8. procijeniti vrijednosti kinetičkih parametara modela na temelju zadanih eksperimentalnih podataka pomoću računalnog programa SCIENTIST

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. primijeniti kemijsko inženjersku metodologiju prilikom odabira reaktora za provedbu pojedinih tipova reakcija
2. primijeniti matematičke numeričke i/ili analitičke metode prilikom procjene parametara kinetičkih modela
3. primijeniti stečena znanja na modeliranje i projektiranje kemijskih reaktora bioreaktora
4. primjenjivati matematičke metode, modele i tehnike u rješavanju oglednih primjera

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
1. Pojam procesnog prostora i kemijskog reaktora
Ishodi učenja:
- definiranje kemijskog reaktora kao osnovne jedinice kemijskog procesa
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulaznih i izlaznih veličina procesa
- postavljati bilance tvari i energije oglednih primjera
- definirati osnovnu podjelu i sistematizaciju kemijskih reaktora
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati osnovne tipove kemijskih reaktora
- primijeniti zakon o očuvanju mase i postaviti bilance tvari zadanog procesa
2. Idealni tipovi reaktora i njihovi matematički modeli
Ishodi učenja:
- definirati reaktorski model idealnog kotlastog reaktora
- definirati reaktorski model idealnog protočno kotlastog reaktor
- definirati reaktorski model idealno cijevni reaktor
Kriteriji vrednovanja
- primijeniti značajke idealnog kotlastog reaktora prilikom izvođenja bilance tvari i topline
- primijeniti značajke idealnog protočno kotlastog reaktora prilikom izvođenja bilance tvari i topline
- primijeniti značajke idealnog cijevnog reaktora prilikom izvođenja bilance tvari i topline
3. Kinetički modeli reakcija u homogenim i heterogenim sustavima
Ishodi učenja:
- definirati zavisnost brzine reakcije o temperaturi
- definirati značajke kinetike reakcija u homogenim sustavima
- definirati značajke kinetike reakcija u heterogenim sustavima
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati osnovne značajke kemijskih reakcija u homogenim odnosno heterogenim sustavima
- primijeniti Arrheniusovu zavisnost prilikom određivanja energije aktivacije provedenih kinetičkih eksperimenta
4. Osnovne grupe reaktora za provedbu reakcija u homogenim i heterogenim sustavima
Ishodi učenja:
- opisati reaktore za provedbu nekatalitičkih reakcija fluid krutina
- opisati reaktore za provedbu reakcija plin kapljevina
- opisati reaktore za provedbu katalitičkih reakcija uz krute katalizatore
Kriteriji vrednovanja
- primijeniti model jezgre ili model kontinuirane reakcije prilikom definiranja kinetike nekatalitičkih reakcija fluid krutina
- primijeniti Whitmanovu teoriju graničnog sloja prilikom absorpcije reaktanta iz plinske u kapljevitu fazu
- primijeniti kinetički model Hougen Watsona pri provedbi katalitičkih heterogenih reakcija
5. Eksperimentalne metode u kinetičkim istraživanjima
Ishodi učenja:
- definirati integralnu metodu procjene parametara kinetičkog modela
- definirati diferencijalnu metodu procjene parametara kinetičkog modela
- definirati izmijenjenu diferencijalnu metodu procjene parametara kinetičkog modela
- definirati kriterij slaganja eksperimentalnih podataka i izračunatih vrijednosti.
Kriteriji vrednovanja
- primijeniti različite numeričke metode procijene parametara ovisno o složenosti reakcijskog sustava (kinetičkog modela i eksperimentalnog reaktora)
- kritički odabrati najbolji kinetički model koji na osnovu kriterija srednjeg kvadratnog odstupanja opisuje provedeni kinetički eksperiment
6. Pojam i značajke biološkog materijala
Ishodi učenja:
- definirati posebnosti biološkog materijala kao katalizatora u odnosu na klasični kemijski katalizator
- definirati razlike kemijskog i biokemijskog inženjerstva koje proizlaze na temelju razlika katalizatora i biokatalizatora
- definirati razlike između bioprocesa i kemijskog procesa, te reaktora i bioreaktora
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati bioproces od kemijskog procesa
- razlikovati katalizatore i biokatalizatore
- razlikovati značajke reaktora i bioreaktora
7. Biokatalizatori i biokataliza
Ishodi učenja:
- definirati pojam biokatalizatora
- definirati strukturu biokatalizatora
- definirati prednosti i nedostatke biokatalizatora u odnosu na klasične katalizatore
- definirati izvore za dobivanje biokatalizatora
Kriteriji vrednovanja
- prepoznati prednosti i nedostatke upotrebe biokatalizatora
- prepoznati obnovljivost izvora iz kojih se dobivaju biokatalizatori
8. Enzimska reakcijska kinetika
Ishodi učenja:
- definirati kinetiku enzimski katalizirane reakcije: Michaelis Menteničina kinetika
- definirati metodu početnih brzina
Kriteriji vrednovanja
- izvesti kinetički model Michaelis Menteničine kinetike na temelju mehanizma enzimski katalizirane reakcije
- procijeniti brzinu reakcije na temelju zadanih eksperimentalnih podataka izmjerenih metodom početnih brzina
- riješiti ogledni primjer sa zadanim eksperimentalnim podacima koristeći diferencijalnu ili integralnu metodu procjene parametara
9. Mikrobiološka kinetika
Ishodi učenja:
- definirati bioproces
- definirati stanični metabolizam
- definirati iskorištenja reakcija u bioprocesu
- definirati brzinu rasta mikroorganizama i specifičnu brzinu rasta biomase: Monodova kinetika
Kriteriji vrednovanja
- prepoznati razlike u stehiometriji kemijske reakcije i bioprocesa
- u zadanom primjeru izračunati brzinu rasta mikroorganizama koristeći matematički model
10. Pregled osnovnih tipova bioreaktora
Ishodi učenja:
- postaviti bilance tvari u različitim tipovima bioreaktora
- definirati koji je od predloženih tipova reaktora najpogodniji za upotrebu kod pojava inhibicije supstratom ili produktom
Kriteriji vrednovanja
- nabrojati različite tipove reaktora koji se koriste u biokemijskom inženjerstvu te navesti njihove razlike
- znati prepoznati kada se upotrebljava koji tip reaktora, ovisno o kinetici enzimski katalizirane reakcije ili kinetici bioprocesa
11. Aeracija i miješanje u biološkim sustavima
Ishodi učenja:
- definirati posebnosti miješanja i aeracije u biološkim sustavima
- skicirati i opisati kako se odvija prijenos kisika u biološkom sustavu (u stanicu)
Kriteriji vrednovanja
- napisati matematičke izraze koji opisuju difuziju plina u kapljevinu
- navesti posebne zahtijeve miješanja u biološkim sustavima
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Gomzi, Z. Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998.
    J.E.Bailey, D.F.Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, 1986.
    K.van't Riet, J.Tramper, Basic Bioreactor Design, M.Dekker, New York, 1991., , , .
  2. , H.W.Blanch, D.S.Clark,Biochemical Engineering, Marcel Dekker, New York, 1996.
    H.S.Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1998., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Bilanca tvari i energije
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Prijenos tvari i energije
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovani,

ispit iz kolegija Reaktori i bioreaktori održat će se u predavaonici MKV-19, s početkom u 14:00.

Za kolegij:

prof. dr. sc Zvjezdana Findrik Blažević

0125172035 nedovoljan (1)

0125174638 nije pristupio

0125166788 dobar (3)

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

ispit iz kolegija Reaktori i bioreaktori održat će se u predavaonici MKV-19, s početkom u 14:00.

Za kolegij:

prof. dr. sc Zvjezdana Findrik Blažević

JMBAG                 Ispit - ukupna ocjena

0125173209       vrlo dobar (4)

0125174573       dobar (3)

0125171732       nedovoljan (1)

0125173828       dobar (3)

0125171956       dovoljan (2)

0125171865       dovoljan (2)

0125168350       dovoljan (2)

0125174729       dobar (3)

0125174510       nedovoljan (1)

0125175224       n.p.

0125171909       izvrstan (5)

0125171823       nedovoljan (1)

0125174638       n.p.

0125166788       nedovoljan (1)

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

ispit iz kolegija održat će se u predavaonici MKV-19.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125173209 vrlo dobar (4) (uk. ocjena za kolegij vrlo dobar (4))

0125174573 ISPIT

0125168350 dovoljan (2) (uk. ocjena za kolegij dovoljan (2))

0125171909 ISPIT

0125166788 ISPIT

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

 

JMBAG 

0125171732       nedovoljan (1)

0125173191       dobar (3)

0125172061       dobar (3)

0125174531       vrlo dobar (4)

0125171865       nedovoljan (1)

0125174510       nedovoljan (1)

0125174547       vrlo dobar (4)

0125171022       dobar (3)

Za kolegij:

Prof. dr sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

ispit iz kolegija Reaktori i bioreaktori pisat će se u predavaonici MKM19.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

rezultati kolokvija se nalaze u repozitoriju. Studenti koji žele pristupiti popravnom kolokviju i na to imaju pravo (naznačeno u tablici), molim da mi se najkasnije do ponedjeljka, 29. siječnja u 16 h jave na mail ukoliko žele pristupiti popravnom kolokviju.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

4. kolokvij održat će se u predavaonici P2KM-19, prema rasporedu sati u dvije grupe definirane u dokumentu u repozitoriju. Prva grupa pisat će kolokvij od 10 - 11, a druga od 11:15 - 12:15.

Na kolokvij je potrebno ponijeti papir, milimetarski papir, ravnalo i kalkulator.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

rezultati 3. kolokvija iz kolegija Reaktori i bioreaktori se nalaze u repozitoriju.

Za kolegij:

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

radi preseljenja iz Savske 16, 3. kolokvij održat će se u predavaonici P2KM-19, prema novom rasporedu. Zbog veličine predavaonice, kolokvij će se pisati u dvije grupe koje su definirane u dokumentu u repozitoriju. Prva grupa pisat će kolokvij od 10 - 11, a druga od 11:15 - 12:15.

Na kolokvij je potrebno ponijeti papir i olovku.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

3. kolokvij iz kolegija Reaktori i bioreaktori održat će se u srijedu 10. siječnja 2024. s početkom u 10 sati.

Za kolegij:

Prof.  dr.  sc.  Zvjezdana Findrik Blažević

0125171865 - nedovoljan (1) dio Bioreaktori

0125171753 - izvrstan (5) dio Bioreaktori

0125169059 - nedovoljan (1) dio Bioreaktori

0125165338   Bioreaktori - izvrstan (5), ukupna ocjena dobar (3)              
0125167096  Bioreaktori - dobar (3), ukupna ocjena dobar (3)
0125171870  Bioreaktori - vrlo dobar (4), ukupna ocjena vrlodobar (4)
0125171753  nedovoljan (1)

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Izv. prof. dr. sc. Vanja Kosar

0066297387 izvrstan (5)
0125171886 vrlo dobar (4)
0125167283 izvrstan (5)

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

rezultate popravnog kolokvija možete pronaći u repozitoriju. 

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125169428 vrlo dobar (4)
0125167283 nedovoljan (1)

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

rezultati 4. kolokvija se nalaze u repozitoriju. Molim zainteresirane za popravni kolokvij da mi se jave do utorka u 8:00, kako bih ga mogla organizirati. U dokumentu je naznačeno tko ima pravo izlaska.

Popravni će se kolokvij održati u vrijeme 1. ispitnog roka (S-1), 14-15.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

rezultati 3. kolokvija se nalaze u repozitoriju. Maksimalan broj bodova je bio 6. 

4. kolokvij će se održati u petak 27. siječnja prema rasporedu sati.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

idući seminar iz kolegija Reaktori i bioreaktori održat će se u terminu 17. siječnja od 14 h prema rasporedu.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

danas, 14. prosinca neće biti predavanja radi bolesti predmetne nastavnice.  Iduće predavanje održat će se u utorak 20.  prosinca. 

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Iduće predavanje iz kolegija Reaktori i bioreaktori održat će se u utorak 29. studenoga od 14-16 u S-P.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Predavanje iz kolegija započinju srijedu 05.10. u 10h, S-P.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja