Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Sinteze potpomognute mikrovalovima
Šifra: 63782
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Hranjec
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s principima mikrovalne sinteze, usporedba klasičnih termičkih reakcija organske sinteze sa sintezama potpomognutim mikrovalovima. Primjena mikrovalova u sintezi različitih klasa organskih spojeva, s posebnim naglaskom na heterocikličke derivata.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. TJEDAN
Mikrovalna sinteza, uvod. Teorija o mikrovalnoj sintezi i mikrovalovima. Usporedba mikrovalnog i klasičnog zagrijavanja u sintezi organskih spojeva.

2.TJEDAN
Mikrovalne pećnice. Mikrovalni reaktori za organsku sintezu.
Tehnike mikrovalne sinteze. Reakcije koje se provode bez otapala. Voda kao otapalo. Sinteze na čvrstoj fazi.

3. TJEDAN
Kako započeti s mikrovalnom sintezom. Razvoj metode. Izbor otapala. Optimiranje reakcije. Praćenje tijeka reakcije. Sigurnosni aspekti.

4. TJEDAN
Prijelazni metali kao katalizatori u mikrovalnoj sintezi heterocikla. Paladijem katalizirane reakcije.

5. TJEDAN
Scale-up organske sinteze potpomognute mikrovalovima. Ograničenja i problemi u scale-up sintezi.

6. TJEDAN
Mikrovalovi u Green chemistry i održivost sinteze potpomognute mikrovalovima.

7. TJEDAN
1. Pismena provjera znanja putem kolokvija.

8. TJEDAN
Pregled mikrovalne sinteze prirodnih produkata. Sinteza alkaloida i steroida. Mikrovalna sinteza zanimljivih građevnih jedinica za prirodne produkte.

9. TJEDAN
Mikrovalna sinteza heterocikličkih spojeva. Peteročlani heterocikli. Šesteročlani heterocikli.

10. TJEDAN
Mikrovalna sinteza heterocikla s tiofenskom i furanskom jezgrom. Mikrovalna sinteza piridona i njihovih derivata. b-laktami i njihovi derivati.

11. TJEDAN
Mikrovalna sinteza kondenziranih cikličkih spojeva. Benzimidazoli, benztiazoli, kinolini, kinoloni i njihovi derivati kao biološki aktivi heterocikli.

12. TJEDAN
Mikrovalna sinteza heterocikla na čvrstoj fazi. Kombinatorijska mikrovalna sinteza. Upotreba polimera u mikrovalnoj sintezi.

13. TJEDAN
Cikloadicije i ciklokondenzacije u mikrovalnoj sintezi heterocikla. Aromatski i nearomatski peteročlani i šesteročlani heterociklički prstenovi.

14. TJEDAN
2. Pismena provjera znanja putem kolokvija.

15. TJEDAN
Izlaganje seminarskog rada.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Nakon odslušanog kolegija student stječe sposobnost kritičkog promišljanja o sintezama potpomognutim mikrovalovima, svim mogućnostima i prednostima u odnosu na klasične termičke reakcije, tehnikama i opremi.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).
Studenti su obavezni predati seminarski rad putem e-učenja i izložiti ga.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
80% tna nazočnost na predavanjima.
Završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen kolokvij iz laboratorijskih
vježbi.
Predan seminarski rad putem e-učenja i izložen.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Predavanja putem e-učenja.
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokviji iz laboratorijskih vježbi.
1 obavezna pismena provjera znanja tijekom semestra (60% bodova donosi oslobađanje od usmenog ispita).
Izloženi i predani seminarski rad.
Pismeni ispit (potrebno 55% bodova za prolaz).
Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Definirati i analizirati osnovne principe i načela mikrovalnog zračenja i mikrovalova.
2. Upoznati se s principima i načinima izvedbe mikrovalne sinteze.
3. Prepoznati razlike klasične organske sinteze u odnosu na sintezu potpomognutu mikrovalovima.
4. Prezentirati i interperetirati pregled sinteze odgovarajućih heterocikličkih spojeva priređenih mikrovalnom sintezom.
5. Upoznati se s primjenom mikrovalne sinteze u zelenoj kemiji.
6. Sintetizirati organske spojeve korištenjem sinteze potpomognute mikrovalovima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
2. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
3. pokazati sposobnost samostalnog rada uz minimalno mentorstvo
4. koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju u okviru kemijske sinteze i analize
5. samostalno planirati eksperimente uz samokritičnost u procjeni eksperimentalnih postupaka i rezultata

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
2. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
3. pokazati sposobnost samostalnog rada uz minimalno mentorstvo
4. koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju u okviru kemijske sinteze i analize
5. samostalno planirati eksperimente uz samokritičnost u procjeni eksperimentalnih postupaka i rezultata

NASTAVNE CJELINE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna cjelina

1. Uvod u teoriju mikrovalova i mikrovalne sinteze i način izvedbe organskih reakcija u mikrovalnoj pećnici.

Ishodi učenja:
- definirati osnovne principe mikrovalne sinteze i mikrovalova
- upoznati se s vrstama mikrovalnih pećnica i reaktora
- upoznati se i analizirati tehnike mikrovalne sinteze
- definirati način razvoja metode i njezinog optimiranja

Kriteriji vrednovanja:
- razumjeti temelje mikrovalnog zračenja
- poznavati načine izvedbe mikrovalne sinteze
- razumjeti odabir odgovarajuće tehnike za mikrovalnu sintezu odabrane skupine heterocikličkih spojeva
- primijeniti i integrirati stečena znanaja za optimiranje pojedine metode mikrovalne sinteze

2. Mikrovalovi u zelenoj kemiji i održivost sinteze potpomognute mikrovalovima.

Ishodi učenja:
- upoznati se s primjenom mikrovalova u zelenoj kemiji
- usporediti učinkovitost i prednosti mikrovalnog zračenja u zelenoj kemiji i drugim područjima primjene
- interpretirati i prezentirati probleme vezane uz održivost sinteze potpomognute mikrovalovima

Kriteriji vrednovanja:
- na osnovi stečenog znanja diskutirati o važnosti mikrovalnog zračenja u zelenoj kemiji
- poznavati prednosti korištenja mikrovalnog zračenja u zelenoj kemiji
- znati diskutirati o održivosti sinteze potpomognute mikrovalovima

3. Pregled mikrovalne sinteze različitih vrsta heterocikličkih spojeva.

Ishodi učenja:
- definirati i prepoznati reakcije mikrovalne sinteze odgovarajućih heterocikličkih spojeva
- interpretirati najčešće korištene reakcije mikrovalne sinteze
- uočiti probleme vezane uz sinteze heterocikličkih spojeva potpomognute mikrovalovima

Kriteriji vrednovanja:
- poznavati i analizirati reakcije mikrovalne sinteze za sintezu odgovarajućih heterocikličkih spojeva
- poznavati najčešće korištene reakcije mikrovalne sinteze heterocikličkih spojeva
- prepoznati i razumjeti probleme vezane uz sinteze heterocikličkih spojeva potpomognute mikrovalovima
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , C.O.Kappe, D.Dallinger, S.S.Murphree, PRACTICAL MICROWAVE SYNTHESIS FOR ORGANIC CHENMISTS, Wiley-WCH, Weinheim, 2009.
    M.Larhed, K.Olofsson, TOPICS IN CURRENT CHEMISTRY 266, Microwave methods in Organic Synthesis, 1-289, Springer-Verlag, Heidelberg, 2006.
    RADNI MATERIJAL S PREDAVANJA
    RADNI MATERIJAL ZA VJEŽBE (INTERNA SKRIPTA), , , .
  2. , E. Van der Eycken, C.O.Kappe, TOPICS IN HETEROCYCLIC CHEMISTRY, Microwave-Assisted Synthesis of Heterocycles, 1-301, Springer-Verlag, Heidelberg, 2006.
    C.O.Kappe, CONTROLLED MICROWAVE HEATING IN MODERN ORGANIC SYNTHESIS, Angew. Chem. Int. Ed., 43 (2004) 6250-6284., , , .
3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Termini konzultacija:

Predavanja iz kolegija Sinteze potpomognute mikrovalovima će započeti  u četvrtak 13.10.2016. u 14.15h u predavaonici P2KM-19.


Izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec

 

Autor: Marijana Hranjec
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja