Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Suvremene strategije u organskoj kemiji
Šifra: 156895
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje studenata s osnovnim principima jednostavne i višestupanjske sinteze u laboratoriju i industriji. Planiranje sinteze i retrosinteza ciljanih organskih molekula. Kritičko razmišljanje prilikom odabira najpogodnijih sintetskih puteva za provođenje organske sinteze u laboratoriju.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Strategije organske sinteze: planiranje sinteze i kontrola. Retrosinteza.
2. Kemoselektivnost. Regioselektivnost: kontrolirane aldolne reakcije.
3. Stereoselektivnost: stereoselektivne aldolne reakcije. Alternativna strategija za sintezu enona.
4. Stvaranje nove C-C veze koja vodi povećanju molekularne strukture. Ortho-strategija za aromatske spojeve. Kontrolirane Michaelove adicije.
5. Specifični enolni ekvivalenti. Enolati. Alil-anioni. Homoenolati. Acil-anionski ekvivalenti.
KOLOKVIJ
6. C-C dvostruka veza. Sinteza dvostrukih veza definirane stereokemije.
7. Vinil-anionski ekvivalenti. Vinilni kationi. Alilni alkoholi.
8. Stereokemija. Kontrola stereokemije i relativna kontrola stereokemije. Resolucija.
9. Asimetrična sinteza s prirodnim produktima kao početnim reaktantima. Asimetrična kataliza: stvaranje C-O i C-N veza.
10. Asimetrična kataliza: stvaranje C-H i C-C veza. Asimetrična strategija bazirana na supstratima.
KOLOKVIJ
11. Primjena organometalnih reakcija unakrsnog spajanja u suvremenoj organskoj sintezi.
12. Enzimi: biološke metode u asimetričnoj sintezi i bioorganometalne reakcije. Strategija asimetrične sinteze.
13. Strategija funkcionalnih skupina. Funkcionalizacija piridina. Oksidacija aromatskih spojeva.
14. Domino reakcije kao jedna od strategija suvremene organske sinteze: kationske, anionske i enzimske.
15. Višekomponentne reakcije u tekućem i čvrstom stanju.
Ishodi učenja:
  1. definirati osnovne principe i probleme vezane uz jednostavnu i višestupanjsku organsku sintezu
  2. objasniti i prezentirati retrosintetsku analizu ciljanih organskih molekula i predložiti njihove moguće sintetske puteve
  3. odabrati i prepoznati najpogodniji sintetski put za sintezu ciljnih molekula s obzirom na dostupne polazne reagense
  4. objasniti principe organometalnih, domino i višekomponentnih reakcija u suvremenom pristupu organskoj sintezi
  5. sintetizirati odabrane ciljne molekule primjenom suvremenih sintetskih strategija
Literatura:
  1. , P. Wyatt, S. Warren, ORGANIC SYNTHESIS: STRATEGY AND CONTROL, John Willey & Sons, New York, 2007., , , .
  2. , R. P. Irwin, ORGANOMETALLIC CHEMISTRY-RESEARCH PERSPECTIVES, Nova Science Publishing. Inc., New York, 2007, , , .
  3. , S. H. Pine, ORGANSKA KEMIJA (prijevod I. Bregovec, V. Rapić), Školska knjiga, Zagreb, 1994., , , .
  4. , L. F. Tietze, G. Brasche, K. M. Gericke, DOMINO REACTIONS IN ORGANIC SYNTHESIS, Willey VCH-Verlag, Weinheim, 2006., , , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:

Predavanja iz Suvremenih strategija u organskoj kemiji počinju 8.10.2018.

Izv. prof. dr. sc. T. Gazivoda Kraljević

Autor: Tatjana Gazivoda Kraljević
Popis obavijesti