Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Upravljanje kvalitetom zraka
Šifra: 151250
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Gordana Pehnec , nasl. izv. prof. - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Svrha ovog predmeta je upoznati polaznike s problemima koji se javljaju pri upravljanju kvalitetom zraka, što zahtjeva znanstveni pristup tom problemu. Praćenje kvalitete zraka zahtjeva uvođenje novih metoda za analizu onečišćenja zraka, kontrolu kvalitete mjerenja i podataka te trajnu harmonizaciju mjernih mreža za njegovo praćenje. Dobiveni rezultati služe za donošenje strategije za poboljšanje kvalitete zraka uz poštivanje principa održivog razvoja. U okviru kolegija studirat će se značajnost izvora onečišćenja zraka u odnosu na razvoj i korištene energente, te ponašanje onečišćujućih tvari tijekom boravka u zraku, uključujući njihove fizičke i kemijske promjene te cikličke promjene (dnevni, tjedni i godišnji hod). Analizirat će se praćenje kvalitete zraka, pristup praćenju, strategija uzorkovanja, mjerenje, modeliranje, obrada i interpretacija podataka u odnosu na granice vrijednosti imisije i emisije. Studirat će se ocjena kvalitete zraka i kategorizacija područja prema važećim zakonskim propisima te mjere zaštite i strategija unapređenja kvalitete zraka.

Opis metoda provođenja nastave
Predavanja, konzultacije, seminari

Opis načina izvršavanja obveza
usmeni ispit, saminarski radovi

Ishodi učenja na razini kolegija
Opisati ključne atmosferske procese i reakcije odgovorne za rasprostiranje onečišćenja u atmosferi.
Analizirati podatke o koncentracijama onečišćenja s obzirom na prostornu i vremensku razdiobu.
Odabrati najpogodniju analitičku metodu ili model za određivanje općih i specifičnih onečišćenja u zraku.
Vrjednovati kvalitetu vanjskog zraka s obzirom na važeće zakonske propise.
Oblikovati strategije za poboljšanje kvalitete zraka uz poštivanje principa održivog razvoja.
Organizirati napredne baze podataka o kvaliteti zraka.

Ishodi učenja na razini studijskog programa
Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.
Komunicirati s kolegama, širom međunarodnom znanstvenom zajednicom i društvom u cjelini o svojim idejama ili o području svoga znanstvenoga i stručnoga interesa.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita (List of recommended readings)
Peternel, R., Hercog, P. Zaštita atmosfere, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 2017.
Penzar, B. i suradnici, Meteorologija za korisnike, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
Lopez Badilla, G., Valdez, B., Schorr, M. (ed.). Air Quality - New Perspective, InTech, Rijeka, 2012.
de Nevers, N., Air Pollution Control Engineering, McGraw-Hill, N.Y., 1995.

The purpose of this course is to introduce students with some of the problems that may arise in managing air quality, which certainly requires a scientific approach. Monitoring air quality demands the introduction of new methods for analysing air pollution, a better control of the quality of measurements, and the harmonisation of measurement networks for the monitoring of air. The obtained results serve to draft strategies for improving air quality without endangering the principle of sustainable development. Within this course, students will learn about the significance of specific air pollutions with regard to development and energy sources, as well as the traits of air pollutants while they are in the air, including their physical and chemical shifts and cyclic changes (daily, weekly, and annual). Students will get insight into the monitoring of air quality, approaches to monitoring, sampling strategies, measurements, modelling, processing and interpreting data with regard to imission and emission border values. Students will also study how to rate air quality and categorize a measuring site in accordance with current legislation, as well as how to implement protection measures and strategies for improving air quality.

Description of instruction methods
classes, consultations, seminars

Description of course requirements
oral exam, term papers

Learning outcomes at the course level
To describe the key atmospheric processes and reactions responsible for the spread of pollutants in the atmosphere.
To analyse data on the concentrations of pollutants with respect to the spatial and temporal distribution.
To select the most suitable analytical method or model for determination of general and specific contaminants in the air.
To evaluate the quality of ambient air with respect to the current legislation.
To form strategy for improving air quality by respecting the principles of sustainable development.
To organise advanced databases on air quality.

Learning outcome at the study programme level
To systematise knowledge, skills and competences for the respective field and academic area of the programme of study
To evaluate the skills and methods for experimental and theoretical research relating to the respective field and academic area of the programme of study
To communicate with their peers, the larger international scholarly community and with society in general about their ideas or the field of their scholarly and professional interest
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti