Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Uvod u ekoinženjerstvo
Šifra: 21168
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki
prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija: Uvod u studijski program. Upoznavanje sa osnovnim pojmovima bitnim za studij, te razlozima zbog čega se ekoinženjerstvo razvilo kao znanstvena disciplina
Izvedbeni program kolegija
1. Biosfera. Tehnosfera. Ekosustav. Utjecaj čovjeka na okoliš. Uzroci i posljedice onečišćenja okoliša. Prirodni resursi
2. Načini rješavanja problema nastalih onečišćenjem okoliša. Upravljanje okolišem. Temeljna načela gospodarenja otpadom. Vrste otpada. Zbrinjavanje otpada
3. . Temeljna načela zaštite okoliša. Održivi razvitak. Cilj ekoinženjerstva.
4. Znanja potrebna ekoinženjeru. Uloga ekologije. Ciljevi toksikologije. Ekotoksikološka istraživanja. Toksični efekt. Kemija okoliša. Načela zelene kemije.
5. Uloga organske kemije u ekoinženjerstvu. Mikrobiologija u tehnološkim procesima obrade otpadnih voda i otpada. Uloga bilance tvari i energije u ekoinženjerstvu.
6. Ekotehnologije. Važnosti industrijske biotehnologije u razvoju ekoprocesa..
7. Primjena industrijske biotehnologije
8. Kontrola onečišćenja obzirom na tip izvora, porijeklo, medij i transformaciju u okolišu. Preventivni pristup u ekoinženjerskoj praksi. Zakonodavni okvir.
9. Onečišćenje voda. Načela Strategije upravljanja vodama. Zalihe i raspodjela vode na Zemlji. Hidrološki ciklus.
10. Izvori i problemi onečišćenja voda hranjivim tvarima, organskim tvarima i patogenima
11. Izvori i problemi onečišćenja voda toksičnim organskim spojevima, teškim metalima i suspendiranim tvarima.
12. Onečišćenje zraka, onečišćujuće tvari i emisije. Troposferski i stratosferski ozon, Chapmanov ciklus ozona. Montrealski ugovor. Tvari koje oštećuju ozonski omotač.
13. Izvori i štetni učinci stakleničkih plinova; GWP.
14. Izvori i problemi onečišćenja zraka CO2, SO2, NOx, i lebdećim česticama
15. Sastav i uloga tla. Glavni izvori onečišćenja tla. Mehanizmi transporta i transformacije onečišćivala u tlu. Metode remedijacije tla.
Preduvjeti za upis predmeta -
Preduvjeti za polaganje predmeta -
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata: Usvajanje temeljnih znanja potrebnih za uspješan nastavak studija.
Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja Studenti su dužni prisustvovati predavanjima. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija.
Način izvođenja nastave : Predavanja.
Način provjere znanja i polaganja ispita:Parcijalni kolokviji (4) ili pismeni ispit
Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija:Studentska anketa
Ishodi učenja kolegija:
1. Povezati probleme u okolišu s s čovjekovim djelovanjem .
2. Protumačiti načelo održivog razvitka i međusobni odnos sastavnica okoliša, gospodarstvo i društvo.
3. Protumačiti ciljeve znanstvene discipline ekoinženjerstvo i njihove važnosti za razvoj ekotehnologija
4. Kategorizirati različite tipove izvora onečišćenja i mogućnosti njihove kontrole.
5. Protumačiti načelo prevencije u ekoinženjerskoj praksi i zakonskoj regulativi u području zaštite okoliša.
6. Identificirati probleme onečišćenja vode, zraka i tla uzrokovane unosom onečišćujućih tvari iz različitih izvora.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz podrucja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša
3. definirati jednostavne probleme u podrucju ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja

Obvezna literature: Nastavni materijali dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/uue
Ishodi učenja:
  1. Povezati probleme u okolišu s s čovjekovim djelovanjem
  2. Protumačiti načelo održivog razvitka i međusobni odnos sastavnica okoliša, gospodarstvo i društvo.
  3. Protumačiti ciljeve znanstvene discipline ekoinženjerstvo i njihove važnosti za razvoj ekotehnologija
  4. Kategorizirati različite tipove izvora onečišćenja i mogućnosti njihove kontrole.
  5. Protumačiti načelo prevencije u ekoinženjerskoj praksi i zakonskoj regulativi u području zaštite okoliša.
  6. Identificirati probleme onečišćenja vode, zraka i tla uzrokovane unosom onečišćujućih tvari iz različitih izvora.
Literatura:
  1. , Materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/uue, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Ispitni rok 12.06.2024.  će se održati u predavaonici MKV-19 s početkom u 14 h

Prvo predavanje na kolegiju “Uvod u ekoinženjerstvo“ će se održati u četvrtak, 5. listopada prema rasporedu u 13:00 sati u  predavaonici S-P, Savska 16.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja