Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Uvod u matematičke metode u inženjerstvu
Šifra: 156882
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Erna Begović Kovač
doc. dr. sc. Miroslav Jerković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznati studente s Fourierovim razvojem, parcijalnim diferencijalnim jednadžbama, dinamičkim sustavima, i njihovom vezom s inženjerskim
problemima

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvodna lekcija
2. Osnovne parcijalne diferencijalne jednadžbe
3. Fourierov razvoj
4. Jednodimenzionalna valna jednadžba
5. Dvodimenzionalna valna jednadžba
6. Toplinska jednadžba
7. Uvod u dinamičke sustave. Eksponencijalna i logistička jednadžba
8. Dvodimenzionalni dinamički sustavi. Primjeri linearnih sustava
9. Klasifikacija dvodimenzionalnih linearnih sustava
10. - 11. Nelinearni sustavi važni u primjeni
12. - 13. Grafičko rješavanje nelinearnih sustava
14. Trodimenzionalni dinamički sustavi. Lorenzove jednadžbe (izborni sadržaj)
15. Kaos (izborni sadržaj)

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
Osnove diferencijalnog i integralnog računa (Matematika 1, Matematika 2)

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Nema

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Studenti trebaju znati modelirati osnovne inženjerske probleme običnim diferencijalnim jednadžbama, parcijalnim diferencijalnim jednadžbama i autonomnim sustavima običnih diferencijalnih jednadžba te znati izravno ili grafički rješavati te jednadžbe

OBVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Sudjelovanje u nastavi, izrada i izlaganje seminarskog rada

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari, vježbe (MatLab, GNU Octave), konzultacije

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Seminarski rad

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa
Ishodi učenja:
 1. razlikovati vrste parcijalnih diferencijalnih jednadžba i njihove fizikalne interpretacije
 2. interpretirati rubne i početne uvjete
 3. uporabiti Fourierov razvoj pri rješavanju nekih važnih parcijalnih diferencijalnih jednadžba
 4. usvojiti pojam logističke jednadžbe i njenu ulogu u modeliranju procesa
 5. interpretirati dvodimenzionalni dinamički sustav i njegovo rješenje, te razlikovati linearne i nelinearne sustave
 6. aktivno uporabiti pripadne temeljne procedure u programskom jeziku MatLab ili GNU Octave
 7. primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u rješavanju inženjerskih problema
 8. pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
 9. razviti radnu etiku i odgovornost prema normama inženjerske prakse
Literatura:
 1. Interni materijali Zavoda za matematiku, http://matematika.fkit.hr, I. Gusić, , .
 2. Advanced Engineering Mathematics, , E. Kreyszig, John Wiley & Sons Inc, 2006.
 3. Differential Equations, Dynamical Systems - Introduction to Chaos, second edition, , M.W.Hirsch, S.Smale, R.L.Devaney, Elsevier Academic Press, 2003.
 4. Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere, Skripta FER, , M. Pašić, , .
 5. Nonlinear Dynamics and Chaos: with application to physics, biology, chemistry, and engineering, , S.H. Strogatz, Addison - Wesley, 1994.
 6. A First Course in Chaotic Dynamical Systems, theory and experiment, , R. L.Devaney, Addison Wesley, 1992.
 7. An Introduction to Dynamical Systems and Chaos, http://www.ldeo.columbia.edu/~mspieg, M. Spiegelman, , .
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti