Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Uvod u nanotehnologiju
Šifra: 21363
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
Prof. dr. sc. Stanisalav Kurajica
1. Pojmovi nanoznanosti i nanotehnologije, molekularna nanotehnologija. Povijest nanotehnologije, Gordon E, Moore, Richard P. Feynman, Eric K. Drexler, R. Kurzweil. Fenomeni na nano razini: kvantni efekti, omjer površine i volumena, dominacija elektromagnetskih sila.
2. Svojstva nanomaterijala: fizikalna, mehanička, kemijska, optička, električna, magnetska. Efekt tuneliranja, kvantno ograničenje, kvantne točke, nanostruktura, magični brojevi. Hall-Petch efekt, superparamagnetičnost, giganski magnetootpor, lotusov efekt.
Vježba 1. Određivanje veličine kristalita Scherrerovom metodom.
3. Karakterizacija nanomaterijala. Pretražni elektronski mikroskop, transmisijski elektronski mikroskop, pretražni tunelirajući mikroskop, mikroskop atomske sile.
Vježba 2. Sinteza nano-čestica srebra.
4. Nanoproizvodnja: princip odozgo prema dole: fotolitografija, meka litografija, mikrokontaktno tiskanje, nano-otiskujuća litografija, dip-pen nanolitografija, visokoenergetsko mljevenje, PVD, CVD.
Vježba 3. Priprava superparamagnetskih nano-čestica.
5. Nanoproizvodnja: princip odozdo prema gore: precipitacija, kristalizacija, koloidi, stabilizacija koloidnih otopina, čvrste suspenzije, samoorganizacija, micele, tanki filmovi, samoorganizirani monoslojevi, dendrimeri, super-ćelije, sol-gel metoda. Nanomanipulacija, kontaktna i bezkontaktna nanomanipulacija. Sredstva za nanomanipulaciju.
Vježba 4. Sol-gel sinteza nanočestica SiO2.
6. Trendovi u nanotehnologiji: Nanomaterijali (nano-strukturirani materijali, pametni materijali, materijali koji ne stare), nanoproizvodi (elektronika, medicina, okoliš, industrijska tehnologija). Nanoroboti. Primjenski potencijal nanomaterijala. Društvena prihvatljivost nanomaterijala. Rizici nanotehnologije. Budućnost nanotehnologije.

7. I. Kolokvij

Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
8. Ugljikove nanostrukture; Fuleren - proces nastajanja, svojstva, reaktivnost, potencijalna primjena; Ugljikove nanocjevčice - molekulna i supramolekulna struktura, intrinzička svojstva, sinteza, pročišćavanje, modifikacija, primjena
9-10. Nanobiotehnologija - Biomimikrijske nanostrukture, međupovršina s biološkim strukturama i funkcija; Biomolekularni motori - MEMS i biomolekularni motori, Operacije i funkcije motornih proteina, Biotehnologija motornih proteina, Znanost i inženjerstvo molekulskih motora; Inženjerstvo sklopova; Molekulski motori u tehnološkoj primjeni
11. Nanokompoziti - priprava, struktura, svojstva
12. Molekulska elektronika - Mogućnosti i načini priprave i istraživanja molekulskih jedinica, Molekulski prekidači, tranzistori i slični elementi, Elektonika s DNK molekulama; Jednoelektronske elektroničke jedinice
13. Elektronika na nanorazini i molekulska elektronika; Razvoj mikroelektroničkih jedinica i tehnologije, Struktura i operacije MOS tranzistora, Skaliranje dimenzija tranzistora, Nanoskalirani MOFSET tranzistori,
14. II. kolokvij

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Poznavanje osnovnih pojmova nanoznanosti i nanotehnologije. Uočavanje različitosti svojstava nano-materijala i makro-materijala i razumijevanje razloga ovih različitosti. Poznavanje načina dobivanja nanomaterijala po principu ozdozgo prema dole i odozdo prema gore. Poznavanje osnovnih metoda karakterizacije nanomaterijala. Upoznavanje s trendovima u nanotehnologiji.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Studentima se preporučuje prisustvovati predavanjima, a obvezni su pohađati vježbe i pristupiti kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Uredno prisustvovanje predavanjima i vježbama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Nastava će se provoditi usmenim izlaganjem uz PowerPoint prezentaciju. Vježbe su laboratorijskog tipa.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Dva kolokvija, pismeni ispit samo ukoliko student znanjem ne zadovolji na kolokvijima. Pri ocjenjivanju će se, pored uspjeha na kolokvijima, odnosno ispitu, uzimati u obzir cjelokupan rad studenta.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa


ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Objasniti pojedina svojstva materijala i shvatiti razloge promjena svojstava materijala do kojih dolazi na nano-skali.
2. Razumjeti ideje, zamisli i tehnike na području nanotehnologije te biti u stanju kritički ih prosuđivati.
3. Razlikovati metode priprave nanomaterijala odozgo prema dole i odozdo prema gore, razumjeti ove metode i biti u stanju uočiti njihove prednosti i nedostatke.
4. Analizirati ulogu i primijeniti znanja kemije i inženjerstva materijala u nanotehnologijama.
5. Objasniti vezu između strukture i svojstava nanoobjekata i integriranih nanosustava
6. Opisati različite metode karakterizacije na nano-razini, poznavati principe rada ovih metoda te njihove prednosti i nedostatke.
7. Uočiti trenutna ograničenja u razvoju nanomaterijala i etičke dvojbe koje se javljaju na području nanotehnologije.
8. Demonstrirati komunikacijske vještine, sposobnost kritičkog razmišljanja i spoznati potrebu daljnjeg učenja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Poznavanje i razumijevanje elemenata kemije i inženjerstva materijala; strukture, svojstava, proizvodnje i uporabe
2. Znanje o različitim vrstama materijala
3. Osnovna znanja o naprednim materijalima i tehnologijama
4. Sposobnost učinkovitog rada te prezentacija rada u pismenoj i usmenoj formi
5. Svijest o utjecaju kemije i inženjerstva materijala na društvo u socijalnom i ekonomskom smislu
6. Spoznaja potrebe za daljnjim usavršavanjem
7. Sposobnost shvaćanja tehnika i metoda primijenjenih u proizvodnom procesu i kontroli kvalitete te uočavanja njihovih ograničenja
8. Sposobnost identifikacije, definiranja i rješavanja problema u području kemije i inženjerstva materijala

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA
Nastavna jedinica 1: Svojstva i karakterizacija nanomaterijala
Ishodi učenja
- Poznavanje pojmova u području nanoznanosti i nanotehnologije.
- Razumijevanje svojstava materijala (posebice fizikalnih, mehaničkih, kemijskih, optičkih, električnih i magnetskih) te uzroka promjena svojstava do kojih dolazi na nano-skali
- Poznavanje principa rada tipičnih metoda karakterizacije nanomaterijala (posebice transmisijskog i pretražnog elektronskog mikroskopa te pretražnog tunelirajućeg mikroskopa i mikroskopa atomske sile.
-Povezivanje znanja o strukturi i svojstvima na nano-razini u cilju uočavanja primjenskog potencijala nanomaterijala i nanoproizvoda.
Kriteriji vrednovanja
- Navesti tipične karakteristike nanotehnologije
- Objasniti pojmove tipične za nanomaterijale i nanotehnologije
- Objasniti pojmove vezane uz različita svojstva materijala te vezu strukture i svojstava materijala
- Objasniti razloge zbog kojih se pojedina svojstva mijenjaju na nano-skali.
- Opisati principe rada tipičnih metoda karakterizacije nanomaterijala,
- Navesti ograničenja, prednosti i nedostatke pojedinih metoda
- Opisati načine priprave uzoraka za pojedine metode karakterizacije

Nastavna jedinica 2: Nano-proizvodnja, trendovi i primjena nanomaterijala
Ishodi učenja
- Razlikovanje metode priprave nanomaterijala odozgo prema dole i odozdo prema gore
- Razumijevanje principa ovih metoda, čimbenika kontrole i ograničenja (posebice litografije, dip-pen nanolitografije, kristalizacije, sol-gel metode, kemijske depozicije iz plinovite faze, samoorganizacije i nanomanipulacije.
- Razumijevanje ideja, zamisli, tehnika i trendova na području nanotehnologije (posebice u elektronici, medicini, inženjerstvu materijala te zaštiti okoliša) i sposobnost njihove kritičke prosudbe.
- Uočavanje etičkih dvojbi koje se javljaju na području nanotehnologije i sposobnost rasprave o njima.
Kriteriji vrednovanja
- Nabrojiti metode priprave materijala
- Navesti i objasniti kako se dijele
- Navesti najvažnije metode nanoizrade iz pojedine kategorije
- Opisati tijek postupka najvažnijih metoda, prednosti, nedostatke, ograničenja i čimbenike kojima se kontrolira pojedini postupak
- Navesti nekoliko nano-proizvoda koji su na tržištu.
- Navesti glavna područja istraživanja u nanotehnologiji, ciljeve tih istraživanja, pretpostavke na kojima se temelje te namjenu nano-proizvoda kojima bi trebala rezultirati.
- Navesti nekoliko potencijalnih rizika koji se povezuju s nanotehnologijom.

Nastavna jedinica 3: Nanoobjekti u nanotehnologiji
(ugljikove nanocjevčice, kvantne točke, metalne i magnetske nanočestice, nanožice,)
Ishodi učenja
- Prepoznavanje uloge kemije i inženjerstva materijala u sintezi nanoobjekata
- Povezivanje strukture i svojstava nanoobjekata
- Razumijevanje principe kemijske i fizikalne modifikacije površine nanoobjekata

Kriteriji vrednovanja
- Opisati procese sinteze pojedinih nanoobjekata
- Objasniti vezu između strukture i svojstava nanoobjekata i specifičnosti u odnosu na materijale u masi
- Objasniti i analizirati načine modifikacije pojedinih nanoobjekata

Nastavna jedinica 4: Odabrane nanotehnologije (nanobiotehnologija, nanoelektronika, polimerni nanokompoziti)
Ishodi učenja
- Prepoznavanje znanstvenih i tehnoloških postignuća ostvarenih u području nanotehnologije
- Uvid u ostvarena i potencijalna postignuća u pojedinim granama nanotehnologje
- Analiza uloge nanoobjekata za pojedine primjene u integriranim sustavima
Kriteriji vrednovanja
- Objasniti ulogu i definirati doprinos pojedinih područja nanotehnologije na literaturnim primjerima
- Opisati primjere primjena u pojedinim granama nanotehnologije
- Na primjeru objasniti ulogu nanoobjekata i ostalih komponeneta integriranog sustava
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Di Ventra M., Evoy S., Heflin R.J., Introduction to Nanoscale Science and Technology, Springer, 2004.
  2. Owens P.,Introduction to Nanotechnology, John Wiley & Sons, 2003.
  3. Wilson M., Kannangara K., Smith G., Simons M., Raguse B., Nanotechnology, basic science and emerging technologies, Chapman &Hall, 2002., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
Položen : Engleski jezik 2
Položen : Fizika II
Položen : Kemijska analiza materijala
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika materijala
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

JMBAG: 0125171503; ispit 33/80 nedovoljan (1)

Lučić Blagojević 

 

JMBAG: 0125171384; ispit 66,5/80; ukupno bodovi 85/100, završna ocjena vrlo dobar (4)

Molim studenticu da na mail slucic@fkit.unizg.hr  javi prihvaća li ocjenu.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

rezultati ispravka 2. kolokvija kao i prijedlog završne ocjene za studente koji su za to stekli pravo, nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

Studenti koji nakon ispravka kolokvija nisu stekli pravo na završnu ocjenu izlaze na ispit na jednom od sljedećih ispitnih rokova.

Molim sve studente koji ne prihvaćaju završnu ocjenu da se jave na mail slucic@fkit.unizg.hr do petka 14. 6. 2024. do 12 h kako bi nakon toga sve ocjene unijela u ISVU sustav.

Molim studenticu JMBAG 0125172750 koja je stekla pravo na završnu ocjenu a nije prijavila prvi ispitni rok da ga prijavi na sljedećem ispitnom roku.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

rezultati drugog kolokvija, do sada stečeni bodovi i prijedlog završne ocjene za studente koji su stekli to pravo nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

 • Studenti koji su stekli pravo na završnu ocjenu i njome su zadovoljni trebaju preko studomata prijaviti ispit na prvi ljetni ispitni rok.
 • Na prvom ljetnom ispitnom roku studenti mogu pisati ispravak jednog od kolokvija koji nisu pisali ili žele popraviti rezultat jednog od kolokvija. Ti studenti trebaju prijaviti ispit preko studomata i javiti na mail slucic@fkit.unizg.hr koji kolokvij pišu ponovo najkasnije do 11. lipnja 2024. do 12 h. Ispravak kolokvija održava se u terminu i u dvorani gdje se održava ispit.
 • Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu cjeloviti ispit na prvom ili nekom od sljedećih ispitnih rokova.

Sanja Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

molim vas da za kolegij Uvod u nanotehnologiju ispunite anketu za procjenu rada nastavnika.

Lijep pozdrav

Sanja Lučić Blagojević

Poštovani studenti

drugi kolokvij održat će se 6. lipnja 2024 u redovitom terminu održavanja nastave.

Ispravak jednog od kolokvija moguć je u prvom ljetnom ispitnom roku. Ispravku kolokvija mogu pristupiti samo studenti koji nisu položili ili žele ispravljati  jedan od kolokvija.

Lijep pozdrav

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

zbog moje odsutnosti ovaj tjedan sljedeće su izmjene u rasporedu nastave:

16. 5. 2024. u terminu 8 - 12 h - održat će se dva predavanja iz kolegija METALNI MATERIJALI, KOROZIJA I ZAŠTITA  

23. 5. 2024. u terminu 8 - 12 h - održat ć se dva predavanja iz kolegija UVOD U NANOTEHNOLOGIJU

sve u Klubu nastavnika.

S prof. Martinez je dogovorena gore navedena izzmjena rasporeda nastave.

Molim da svim kolegama prenesete obavijest.

Lijep pozdrav

Sanja Lučić Blagojević

 

Poštovani studenti,

laboratorijske vježbe će sutra (srijeda, 8.5.2024.) započeti u 9 h. 

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

JMBAG

1. kolokvij

0125171300

31

0128063484

39

0125173950

39

0125174211

37

0125167119

37

0125171706

32

0177049724

40

0125171316

39

0125171503

31

0125171267

30

0125174227

39

0125173971

32

0125171550

35

0125171384

35

0125171475

35

0160142915

39

0125171566

35

0125171412

35

0125173992

34

0125171449

39

0125171587

39

0125171641

24

0125171678

35

0125169711

29

0125171358

28

0125171454

39

0125169550

40

0125171657

40

0125171379

31

0125171251

36

0011167321

40

0125171363

36

0125171433

36

0125172750

39

0125171246

36

0125171592

30

0125171272

30

0125173987

35

0125173966

28

0125171496

31

0125168371

31

0125171662

33

0125174157

33

0125171293

32

Poštovani studenti,

grupa 3 imat će laboratorijske vježbe idući tjedan 10.4. od 9 do 10 h te 24.4. od 8 do 10 h. Preskačemo srijedu 17.4. zbog održavanja izbora.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Poštovani studenti,

laboratorijske vježbe počinju idući tjedan u srijedu (13.03.2024.) prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima.  Obavezno ponesite kutu, a u slučaju problema s rasporedom ili nemogućnosti dolaska na neke od termina vježbi javite se na e-mail: kmuzina@fkit.unizg.hr.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Poštovane kolegice i kolege

Zahvaljujem na odabiru kolegija.  Nadam se da će vam biti zanimljiv. 

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju počet će u četvrtak, 29. veljače, u 8 h u Klubu nastavnika.

S poštovanjem 

S. Kurajica

rezultati ispita 14. 9. 2023.

JMBAG: 0125168922; pisani ispit 25/80 (pitanje 3. fotolitografija je izuzeto iz ocjenjivanja); ocjena nedovoljan (1)

 

Lučić Blagojević

JMBAG 0125168922; student nije pristupio ispitu - nedovoljan (1)

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka održanog 6. 7. 2023.: 

JMBAG: 0125168922; 29/80 nedovoljan (1)

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

rezultati ispravka kolokvija i prijedlog završne ocjene nalaze se u folderu Rezultati ispita i kolokvija. 

Molim studente koji ne prihvaćaju završnu ocjenu da se jave do utorka 20. 6. 2023. do 12 h.

 

Lijep pozdrav

Sanja Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

isprvak kolokvija pisat će se u terminu prvog ljetnog ispitnog roka.

 

Lijep pozdrav

Lućić Blagojević

 

Poštovani studenti,

Do sada stečeni bodovi i prijedlog završne ocjene za studente koji su stekli to pravo nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

 • Studenti koji su stekli pravo na završnu ocjenu i njome su zadovoljni trebaju preko studomata prijaviti ispit na prvi ljetni ispitni rok.
 • Na prvom ljetnom ispitnom roku studenti mogu pisati ispravak jednog od kolokvija koji nisu pisali ili žele popraviti rezultat jednog od kolokvija. Ti studenti trebaju prijaviti ispit preko studomata i javiti na mail slucic@fkit.unizg.hr koji kolokvij pišu ponovo najkasnije do 10. lipnja 2023.
 • Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu cjeloviti ispit na prvom ili nekom od slijedećih ispitnih rokova.

Lučić Blagojević Sanja

Poštovane kolege,

slijedeći tjedan 25. svibnja nema predavanja.

2. kolokvij biti će 1. lipnja 2023.

 

Sanja Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

laboratorijske vježbe počinju idući tjedan u petak (17.03.2023.) prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima.  Obavezno ponesite kutu, a u slučaju problema s rasporedom ili nemogućnosti dolaska na neke od termina vježbi javite se na e-mail: kmuzina@fkit.hr.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju početi će u četvrtak, 2. ožujka, u 8 h u nastavničkom klubu.

S poštovanjem 

S. Kurajica

Svi studenti koji su zadovoljni završnom ocjenom trebaju prijaviti prvi ljetni ispitni rokna kojem će biti upisana ocjena u ISVU.

Studenti koji nisu zadovoljni završnom ocjenom trebaju se javiti na mail slucic@fkit.hr do srijede 15. 6. 2022. do 12 h. Ti studenti izlaze na cjeloviti ispit na jednom od slijedećih ispitnih rokova.

Lijep pozdrav

Sanja Lučić Blagojević

Poštovani studenti 

rezultati ispravka kolokvija nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

ispravak jednog od kolokvija biti će u petak 10. lipnja 2022. u terminu predavanja 8 - 9,30 h. Ispravak kolokvija mogu pisati studenti koji nisu pisali jedan kolokvij ili žele ispravljati jedan od kolokvija. 

Molim studente koji žele pisati ispravak kolokvija da do četvrtaka 9. lipnja. u 12 h pošalju mail na slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij žele pisati

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti, 

u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita nalaze se rezultati 2. kolokvija i završne ocjene prema do sada ostvarenim bodovima. 

Lučić Blagojević

Poštovane kolegice i kolege

Rezultati su bili objavljeni na krivoj stranici.

Ispričavam se.

S. Kurajica

JMBAG

Bodovi(od 40)

0125165780

31

0125166148

30

0125160646

26

0125164923

31

0125164757

26

0125165733

30

0125166132

37+1

0125165983

32

0125164848

33

0125165796

30

0125165663

31

0125165850

33

0125165892

35

0125163151

32

0125165642

33

0125165999

33

0125165679

36

0125165684

32

Dragi studenti,

vježbe iz kolegija Uvod u nanotehnologiju započet će u utorak, 22.3.2022., prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Tamo se nalazi i skripta, koju obavezno ponesite uz laboratorijsku kutu na vježbe. U slučaju bilo kakvih pitanja/problema, javite na e-mail: kmuzina@fkit.hr.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina & Filip Brleković

Poštovane kolegice i kolege

Zahvaljujem na odabiru kolegija. Vjerujem da će vam biti zanimljiv. 

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju počet će u petak, 11. ožujka, u 8 h u predavaonici MKM20.

Podsjećam vas da ove godine ne odgađamo početak predavanja za akademsku četvrt.

S poštovanjem 

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju započinju u srijedu, 27. 2. 2019. u 10 h u predavaonici S0.

S. Kurajica

0125154103 pisani ispit 55/80; ukupno bodovi 74/100 završna ocjena dobar (3)

Upis ocjene je u ponedjeljak 10. 9. od 10,30 -11,00 h.

0125150104 ispit 26/80 nedovoljan (1)

0125154103 ispit 35/80 nedovoljan (1)

JMBAG: 0125149970; ispit 44/80; ukupno bodova 64/100; završna ocjena: dobar  (3)

Upis ocjena 29. 6. 2018. u 9h kod Lučić Blagojević

Upis ocjena iz kolegija Uvod u nanotehnologiju je u srijedu 13. 6. 2018. od 9-11 h kod Lučić Blagojević.

 

Lučić Blagojević 

Rezultati ispravka kolokvija uneseni su u tablicu završnih ocjena koja se nalazi u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

rezultati 2. kolokvija nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

*Minimalni broj bodova za prolaz kolokvija je 20.

* Studenti koji su zadovoljni završnom ocjenom  trebaju se prijaviti preko studomata na prvi ljetni ispitni rok. Termin upisa ocjena biti će oglašen nakon ispitnog roka na stranicama kolegija.

* Studenti koji nisu položili kolegij preko kolokvija ili nisu zadovoljni završnom ocjenom mogu pisati ispravak jednog od kolokvija (11.6.) ili polažu ispit. Ispit je potrebno prijaviti preko studomata.

*MOLIM STUDENTE KOJI PIŠU ISPRAVAK KOLOKVIJA DA SE JAVE NA E-MAIL: slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij ispravljaju.

 

Lučić Blagojević 

Poštovane kolege,

ispravak kolokvija biti će u terminu 1. ispitnog ljetnog roka 11. 6. dvorana MKM -20 u terminu 9-11 h. 

Studenti koji nisu ostvarili pravo na isprvak kolokvija mogu izaći na ispitni rok 11. 6. u istom terminu.

2. kolokvij održat će se prema rasporedu u srijedu 6. 6. nakon ankete.

 

Lučić Blagojević

 

Poštovani studenti,

dana 6. lipnja (srijeda) od 10,15h u redovnom terminu nastave održat će se anketa papir - olovka.

Prisustvovanje anketi je obvezno.

Nakon ankete je 2. kolokvij.

Prema napucima vezanim za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)  rezultati kolokvija i ispita u buduće biti će ovjavljeni pod JMBAG brojem studenta.

 

Sanja Lučić Blagojević

Ime

Prezime

Predavanja, 1. Dio (maks. 2.5)

Vježbe (maks. 15)

1. kolokvij (maks. 40)

Božana

Đuranović

2

13

34

Dionizije

Fa

2

15

38

Damjan

Gracin

2.5

15

36

Tajana

Horvat

0

 

 

Petra

Kolesarić

0.5

 

 

Katarina

Komljenović

2

15

31

Valerija

Matković

2

14

31

Iva

Pavičić

2.5

13

32

Mario

Pipunić

2.5

15

37

Paula

Božek

2.5

15

40

Marin

Božičević

2.5

15

35

Matija

Brkić

2.5

15

37

Filip

Plešić

2.5

13

32

Filip

Raguž

0.5

 

38

Ivona

Rajić

2.5

15

40

Domagoj

Rebrenjak

2

14

36

Tin

Takač

2.5

 

36

Lucija

Tarle

2.5

14

37

Karolina

Tolo

2

14

37

Boris

Vučić

0

 

 

Drage kolegice i kolege,

laboratorijske vježbe počinju idući tjedan prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Tamo se nalaze i materijali za vježbe. U slučaju bilo kakvih pitanja ili problema, javite se na mail: kmuzina@fkit.hr. 

Lijep pozdrav,

Katarina Mužina

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju započinju 7. 3. 2018. u 10 h u predavaonici S-0.

S. Kurajica

Rezultati ispitnog roka održanog 19. 2. 2018. nalaze se u repozitoriju Rezultrati kolokvija i ispita. 

S obzirom na to da je kolegama Vučiću i Mujkanoviću ovo komisijski ispit mole se da se očituju mailom (slucic@fkit.hr) da li dolaze na komisijski koji se održava sutra 21. 2. 2019 u 9h u Zavodu za inženjerstvo površina polimernih materijala.

Mujkanović završna ocjena 64/100 dobar (3)

Vučić završna ocjena nedovoljan (1)

 

 

Rezultati ispitnog roka održanog 5. 2. 2018.

Matej Lukač ispit 44/70; ukupno bodova 72/100 ocjena dobar (3)

Filip Raguž, ispit 15/70 nedovoljan (1)

Dino Mujaković, ispit 0/70 nedovoljan (1)

Tatjana Horvat, uspit 10/70 nedovoljan (1)

Upis ocjene  je u četvrtak 8. veljače 2018.  9-11 h kod prof. Lučić Blagojević (Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala).

Vanja Rukavina ispit 35/70, ukupno bododvi 65/100 završna ocjena dobar (3)

Maja Halužan ispit 42/70, ukupno bododvi 70/100 završna ocjena dobar (3)

Upis ocjene u ponedjeljak 11. 9. 2017. u 9 h kod Lučić Blagojević

Boris Vučić ispit: 26/70 nedovoljan (1)

Prvi jesenski redoviti rok iz kolegija Uvod u nanotehnologiju je 1. rujna 2017. 9-11 h a ne kako je administrativnom pogreškom uneseno u studomat i Vodič za ag. god. 2016/2017.

Roko Kranjčec ispit 50/70, ukupno bodovi 80/100 vrlo dobar (4)

Boris Vučić - nije pristupio

Matej Lukač - nije pristupio

Dino Mujaković - nije pristupio

Maja Halužan - nije pristupila

 

Upis ocjene čet 13.7. 9-10h 

Rezultati ispita:

Mujaković Dino 5/70 nedovoljan (1)

Rukavina Vanja 31/70 nedovoljan (1)

Roko Kranjčec  36/70; ukupno bodovi 66/100 dobar (3)

Hrvoje Donđivić 39/70, ukupno bodovi  67/100 dobar (3)

Robert Katić 52/70; ukupno bodovi  80/100 vrlo dobar (4)

 

Upis ocjene: 3. 7. 2017. Ponedjeljak 9-10 h

Rezultati 1. ispitnog roka nalaze se uz repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Upis ocjena za sve studente koji su položili ispit i zadovoljni su završnom ocjenom  kod prof. Lučić Blagojević u srijedu 14. 6. 2017. od 9-11 sati 

Indekse mogu donijeti i druge kolege.

Rezultati ispravka kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA

Studenti koji su položili ispit preko kolokvija trebaju prijaviti ispit u prvom ispitnom roku8 preko ISVU sustava.

Termin unosa ocjene biti će obznanjen nakon ispitnog roka.

Rezultati 2 kolokvija su u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

U tablicu su uneseni i rezultati 1. kolokvija (normirani na broj bodova 35), bodovi za vježbe, te bodovi za prisustvovanje predavanjima.

 

Studenti koji su zadovoljni ocjenom prijavljuju ispit na 1 . ljetnom ispitnom roku.

Studenti koji nisu zadovoljni ili nisu pisali jedan od kolokvija mogu pisati ispravak kolokvija 7. lipnja u terminu nastave. Oni se trebaju javiti na mail : slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij pišu do ponedjeljka 5. lipnja do 10 h.

Poštovane kolegice i kolege

Rezultati 1. kolokvija su u prilogu.

Maksimalni broj bodova je 40.

Bodove iz vježbi nisam mogao unijeti jer neki kolege nisu predali sva izvješća. Molim ih da to učine.

S poštovanjem

S. Kurajica

Laboratorijske vježbe započinju sljedeći tjedan te će se održavati u dvije grupe, srijedom od 12.30-13.30 h te petkom od 8.15-9.15 h. Raspored studenata po grupama dan je u repozitoriju. Grupe su napravljene tako da bude otprilike ravnomjeran broj studenata u njima, pa ukoliko nekome ne odgovara grupa u koju je stavljen, neka se zamijeni sa studentom iz druge grupe i promjenu javi na mail: kmuzina@fkit.hr.

Prije svake vježbe potrebno je pročitati navedenu vježbu te obavezno ponijeti kutu.

Katarina Mužina

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju počinju u srijedu, 1. ožujka, u 10 h u predavaonici S0.

S. Kurajica

Maja Kovačić

- ispit 54/70; ukupno bodova 84/100; ocjena vrlo dobar (4)

Iva Petrić

-ispit 31/70 ocjena nedovoljan (1)

 

Upis ocjene u utorak 20.9. u 14h ili prema dogovoru s nastavnikom na mail : slucic@fkit.hr

Tena Gvozdanović: ispit 70/70; ukupno bodova 99/100 izvrstan (5)

Lorena Kifer: ispit 50/70; ukupno bodova 79/100 vrlodobar (4)

 

Upis ocjene srijeda 13.7. u 9h kod Lučić Blagojević.

 

Beč Anja: ispit 60/70 ukupno 90/100 - izvrstan (5)

Tena Gvozdanović: ispit 41/70 ukupno 70/100 - dobar.

 

Upis ocjene kod Lučić Blagojević (Savska 16 , 3 kat) u srijedu 29. 6. u 9h.

 

 

 

Rezultati pismenog ispita: 

Tena Gvozdanović 13/70 (nedovoljan)

 

Usmeni ispit:

Ivana Peran - 17. lipnja u 9h

 

Svi studenti koji su položili kolegij Uvod u nanotehnologiju preko kolokvija i prijavili ispit preko ISVU sustava mogu doći na upis ocjene u čet 16. lipnja od 9-11 h kod Lučić Blagojević (Savska 16, treći kat Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala) 

Studenti koji su položili oba kolokvija mogu samo na 1 ispitnom roku (pismeni - 13.6.) usmenim ispitom popraviti jedan od kolokvija. Usmeni ispit održati će se iza 13.6. prema rasporedu koji će se objaviti na web stranici kolegija.  

 

Studenti koji žele izaći na usmeni i popraviti jedan od kolokvija trebaju poslati mail na slucic@fkit.hr do 13.6. do 10h s naznakom koji od kolokvija polažu usmeno. 

Rezultati ispravka kolokvija nalaze se u repozitoriju rezultati kolokvija i ispita.

 

Molim sve studente da popune studentsku anketu.

* Molim sve studente da ispune anketu ocjene nastavnika preko ISVU sustava u razdoblju od 23. svibnja - 3. lipnja 2016.

*Minimalni broj bodova za prolaz kolokvija je 17.

* Ispravak jednog od kolokvija biti će  1. lipnja u 10-12 sati 

* Studenti koji žele pisati ispravak kolokvija trebaju poslati mail s imenom i prezimenom i koji kolokvij pišu do ponedjeljka 30. svibnja  do12h. (mail: slucic@fkit.hr )

* Studenti koji su zadovoljni završnom ocjenom  trebaju se prijaviti preko studomata na prvi ljetni ispitni rok. Termin upisa ocjena biti će oglašen nakon ispitnog roka na stranicama kolegija.

* Studenti koji nisu položili kolegij preko kolokvija ili nisu zadovoljni završnom ocjenom polažu cijeli ispit. Ispit je potrebno prijaviti preko studomata.

Rezultati 2. kolokvija nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

Pitanja za drugi kolokvij nalaze se u repozitoriju.

 

 

UVOD U NANOTEHNOLOGIJU 2015/2016Ime

Prezime

 

 

Predavanja, 1. dio (do 5 bodova)

Vježbe (do 20 bodova)

1. kolokvij (do 35 bodova)

Sanja

Barić

5

20

34,0

Anja

Beč

5

20

19,5

Tiana

Benko

5

20

31,0

Marija

Filip

5

20

31,5

Nika

Gazdek

5

20

31,0

Tena

Gvozdanović

4

20

17,5

Josipa

Hodak

5

20

22,0

Iva

Horvat

5

20

27,5

Kristina

Ivić

4

0

31,0

Nikolina

Kalčec

5

20

32,0

Aleksandra

Kavgić

5

20

33,5

Ivan

Kelava

4

20

25,0

Lorena

Kifer

4

20

-

Ivona

Košić

5

20

32,0

Katarina

Majnarić

5

20

29,5

Mateja

Markotić

5

20

28,5

Juraj

Milačić

5

20

32,0

Mirela

Pašičko

5

20

28,5

Ivana

Peran

5

20

31,5

Martin

Šumanovac

0

0

-

Marija

Tadić

5

20

24,5

Ivana

Zrinski

5

20

31,5

Dino

Bubaš

5

20

32,0

Leo

Dorogi

5

20

21,0

Martina

Budimir

4

20

29,5

Domagoj

Mitrović

5

20

31,5

Ivana Katarina

Munda

5

20

33,0

Marina

Kostešić

5

20

31,5

Iva

Petrić

5

20

31,5

Petra

Tominac

5

20

24,5

Maja

Halužan

4

20

24,5

Lucija

Kisić

5

20

25,5

Maja

Kovačić

5

20

27,0

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju počinju u srijedu, 24. veljače 2016. u 10 h u predavaonici PKM19 (a ne u S-P kako piše u rasporedu).

S. Kurajica

Helena Paun 60/70

završni bodovi 90/100 ocjena izvrstan. 

Molim doći na upis ocjene srijeda od 9-10h kod prof. Lučić Blagojević.

 

 

Helena Paun 22/70 nedovoljan

Rezultati ispitnog roka održanog 7.9.2015 su:

Ines Bašić

-ispit 45/75

-vježbe 20/20

-prisustvovanje nastavi 10/10

UKUPNO 75/100 završna ocjena dobar (3)

 

Nina Stančić

- ispit 48/70

-vježbe 20/20

-prisustvovanje nastavi 10/10

UKUPNO 78/100 završna ocjena vrlo dobar (4)

 

Helena Paun

- ispit 17,5/70 nedovoljan (1)

 

Upis ocjene 8.9. iza 13h.

 

Lučić Blagojević

Ines Bašić 24,5/70 nedovoljan

Josipa Milošević 52/70 završna ocjena vrlo dobar(4) (82/100)

Iva Karačić  završna ocjena izvrstan (5) (93/100)

 

Upis ocjene srijeda

1.7. srijeda 10-12h

2.7. četvrtak 10-12h

kod prof. Lučić Blagojević Savska 16 zadnji kat desno

Rezultati ispita 11. 6.

Magdalena Kralj 61/70, završna ocjena izvrstan (5)

Nina Stančić 22/70, ocjena nedovolja.

Doći na upis ocjene prema rasporedu na prošloj obavjesti

 

Za sve studente koji imaju pozitivnu završnu ocjenu iz kolegija Uvod u nanotehnologiju upis ocjene je

danas (11. 6) od 12-15h

sutra (12.6) od 9-12h

kod prof Lučić Blagojević

Savska 16 potkrovlje desno.
 

Rezultati ispravka kolokvija i završne ocjene nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita

Rezultati kolokvija i završne ocjene nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

Važne obavijesti:

*Minimalni broj bodova za prolaz kolokvija je 17.

* Ispravak jednog od kolokvija biti će  3. lipnja u 10-12 sati dvorana S0

* Studenti koji žele pisati ispravak kolokvija trebaju poslati mail s imenom i prezimenom i koji kolokvij pišu do ponedjeljka 1. lipnja  do12h. (mail: slucic@fkit.hr )

* Studenti koji su zadovoljni završnom ocjenom  trebaju se prijaviti preko studomata na prvi ljetni ispitni rok. Termin upisa ocjena biti će oglašen nakon ispitnog roka na stranicama kolegija.

* Studenti koji nisu položili kolegij preko kolokvija ili nisu zadovoljni završnom ocjenom polažu cijeli ispit. Ispit je potrebno prijaviti preko studomata.

UVOD U NANOTEHNOLOGJU 14/15

 

1. kolokvij

(do. 35 bodova)

Vježbe

(do. 20 bodova)

Predav., 1. dio (do. 5 bodova)

Ukupno (do 60 bodova)

 

 

 

 

 

Ines Bašić

26

20

5

51

Ida Boček

31

20

5

56

Ines Cazin

32

20

5

57

Ana Marija Damjanović

25

20

5

50

Matea Dragoš

30

20

5

55

Maja Farkaš

33

20

5

58

Dorotea Gajdek

28

20

5

53

Kristina Ivić

27

20

5

52

Sena Jorgić

31

20

5

56

Iva Karačić

30

20

5

55

Magdalena Kralj

32

20

5

57

Josipa Milošević

27

20

5

52

Vesna Petrović

28

20

5

53

Gabrijela Radić

28

20

5

53

Marko Robić

32

20

5

57

Petra Roškarić

34

20

5

59

Dina Schlosser

31

20

5

56

Nina Stančić

28

20

5

53

Milica Stevanović

28

20

5

53

Ivana Šoić

29

20

5

54

Ines Šoljić

28

20

5

53

Marija Tkalčević

32

20

5

57

Rea Veseli

28

20

5

53

 

 

 

 

 

Sara Cvetković

30

20

5

55

Tamara Grgić

29

20

5

54

Helena Paun

21

20

5

46

Šejla Zukić

29

20

5

54

 

 

 

 

 

Jasna Alić

35

20

5

60

Katarina Andlar

34

20

5

59

Marija Bradić

34

20

5

59

Margarita Bužanić

34

20

5

59

Božana Čalaga

35

20

5

60

Ana Klobučić

33

20

5

58

 

 

 

 

 

Andrea Cvijanović

32

20

5

57

Katarina Vrbat

33

20

5

58

Martina Zeljko

33

20

5

58

Denis Žagar

32

20

5

57

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica

Studenti koji nisu na popisu za vježbe neka se jave voditeljici vježbi prije početka kako bi se ravnomjerno upotpunile grupe.

 

Iva Minga

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju počinju u srijedu, 25. veljače 2015. u predavaonici P2KM19.

Nije obavezno ali ako ste nestrpljivi možete u mrežnim izvorima potražiti polemiku o singularnosti (singularity, Kurzweil singularity, technological singularity). Osim autora hipoteze, Raymonda Kurzweila, u polemiku su se nedavno uključili i Stephen Hawking, Elon Musk i Paul Allen. I vaše je mišljennje važno.

Vidimo se

S. Kurajica

 

Rezultati ispita održanog 5.9.2014. nalaze se u repozitoriju.

 

Rezultati ispitnog roka održanog 7.7.2014. nalaze se u repozitoriju.

Upis ocjene prof. Lučić Blagojević, sri. 9.7. i čet. 10.7 od 9-11 h.

Rezultati ispitnog roka 23.6.2014. nalaze se u repozitoriju.

Upis ocjena iz kolegija Uvod u nanotehnologiju su:

- 10. 6. utorak, 11-13h

- 11. 6. srijeda, 11,30 -13,30 h

prof. Sanja Lučić Blagojević ; Savska 16, 3. kat desno

Rezultati ispravka kolokvija i završne ocjene nalaze se u repozitoriju.

Rezultati 2. kolokvija i završne ocjene nalaze se u repozitoriju.

Molim pažljivo pročitajte informacije na kraju dokumenta.

 

Obavještavaju se studenti da je UV-Vis spektar koloidne otopine nanosrebra objavljen u mapi VJEZBE UNT. Ukoliko se ne služite Origin programom ili vam nije dostupan, najavite se i dodjite na konzultacije.

Ponavljam da je referate potrebno predati u printanom obliku prije početka sljedeće vježbe.

 

dipl. ing. Iva Lozić

Obavještavaju se studenti kolegija UNT

o početku i rasporedu termina vježbi:

 

SRIJEDA 12.3.2014., 12-14h

1. Tomislav Gregorić

2. Lucija Lovreškov

3. Ivana Mršić

4. Marina Samardžija

5. Milan Vukšić

6. Tanja Havaić

7. Andrija Hanžek

8. Šime Bilić

9. Mijo Grbavac

10. Štefica Kamenić

11. Katarina Cicvarić

12. Natalija Pantalon Juraj

 

ČETVRTAK 13.3.2014., 9-11h

1. Martina Pejnović

2. Tomislav Šoštarić

3. Marija Sigurnjak

4. Roko Blažić

5. Nikolina Leona Serdarević

6. Martina Guliš

7. Marko Levačić

8. Matija Galjer

 

Ukoliko netko od studenata nije na popisu, molim da se javi na Zavod asistentici Ivi Lozić PRIJE početka prvog termina vježbi.

Materijali su dostupni na web stranici te molim sve studente prije dolaska na vježbe da prouče materijale.

U laboratoriju je nužno nošenje kute, bilježnice i pribora za pisanje.

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju počinju u srijedu, 26. veljače 2014. u 10:00 h u predavaonici P2KM19.

S. Kurajica

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja