Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Uvod u nanotehnologiju
Šifra: 156829
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Usvajanje osnovnih pojmova nanotehnologije. Stjecanje znanja o svojstvima nanomaterijala. Upoznavanje s metodama priprave i karakterizacije nanomaterijala. Upoznavanje s najvažnijim vrstama i primjenama nanomaterijala.


IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
Prof. dr. sc. Stanisalav Kurajica
1. Pojmovi nanoznanosti i nanotehnologije, molekularna nanotehnologija. Povijest nanotehnologije, Gordon E, Moore, Richard P. Feynman, Eric K. Drexler, R. Kurzweil. Fenomeni na nano razini: kvantni efekti, omjer površine i volumena, dominacija elektromagnetskih sila.
2. Svojstva nanomaterijala: fizikalna, mehanička, kemijska, optička, električna, magnetska. Efekt tuneliranja, kvantno ograničenje, kvantne točke, nanostruktura, magični brojevi. Hall-Petch efekt, superparamagnetičnost, giganski magnetootpor, lotusov efekt.
Vježba 1. Određivanje veličine kristalita Scherrerovom metodom.
3. Karakterizacija nanomaterijala. Pretražni elektronski mikroskop, transmisijski elektronski mikroskop, pretražni tunelirajući mikroskop, mikroskop atomske sile.
Vježba 2. Sinteza nano-čestica srebra.
4. Nanoproizvodnja: princip odozgo prema dole: fotolitografija, meka litografija, mikrokontaktno tiskanje, nano-otiskujuća litografija, dip-pen nanolitografija, mehanokemijska sinteza, PVD, CVD.
Vježba 3. Priprava superparamagnetskih nano-čestica.
5. Nanoproizvodnja: princip odozdo prema gore: precipitacija, kristalizacija, koloidi, stabilizacija koloidnih otopina, čvrste suspenzije, samoorganizacija, micele, tanki filmovi, samoorganizirani monoslojevi, dendrimeri, super-ćelije, sol-gel metoda. Nanomanipulacija, kontaktna i bezkontaktna nanomanipulacija. Sredstva za nanomanipulaciju.
Vježba 4. Sol-gel sinteza nanočestica SiO2.
6. Trendovi u nanotehnologiji: Nanomaterijali (nano-strukturirani materijali, pametni materijali, materijali koji ne stare), nanoproizvodi (elektronika, medicina, okoliš, industrijska tehnologija). Nanoroboti. Primjenski potencijal nanomaterijala. Društvena prihvatljivost nanomaterijala. Rizici nanotehnologije. Budućnost nanotehnologije.

7. I. Kolokvij

Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
8. Ugljikove nanostrukture; Fuleren - proces nastajanja, svojstva, reaktivnost, potencijalna primjena; Ugljikove nanocjevčice - molekulna i supramolekulna struktura, intrinzička svojstva, sinteza, pročišćavanje, modifikacija, primjena
9-10. Nanobiotehnologija - Biomimikrijske nanostrukture, međupovršina s biološkim strukturama i funkcija; Biomolekularni motori - MEMS i biomolekularni motori, Operacije i funkcije motornih proteina, Biotehnologija motornih proteina, Znanost i inženjerstvo molekulskih motora; Inženjerstvo sklopova; Molekulski motori u tehnološkoj primjeni
11. Nanokompoziti - priprava, struktura, svojstva
12. Molekulska elektronika - Mogućnosti i načini priprave i istraživanja molekulskih jedinica, Molekulski prekidači, tranzistori i slični elementi, Elektonika s DNK molekulama; Jednoelektronske elektroničke jedinice
13. Elektronika na nanorazini i molekulska elektronika; Razvoj mikroelektroničkih jedinica i tehnologije, Struktura i operacije MOS tranzistora, Skaliranje dimenzija tranzistora, Nanoskalirani MOFSET tranzistori,
14. II. kolokvij
15. Seminarski rad

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Poznavanje osnovnih pojmova nanoznanosti i nanotehnologije. Uočavanje različitosti svojstava nano-materijala i makro-materijala i razumijevanje razloga ovih različitosti. Poznavanje načina dobivanja nanomaterijala po principu ozdozgo prema dole i odozdo prema gore. Poznavanje osnovnih metoda karakterizacije nanomaterijala. Upoznavanje s trendovima u nanotehnologiji.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Studentima se preporučuje prisustvovati predavanjima, a obvezni su pohađati vježbe i pristupiti kolokvijima.
Studenti su obvezni napraviti seminarski rad.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Uredno prisustvovanje predavanjima i vježbama.
Izrada seminarskog rada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Nastava će se provoditi usmenim izlaganjem uz PowerPoint prezentaciju. Vježbe su laboratorijskog tipa.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Dva kolokvija, pismeni ispit samo ukoliko student znanjem ne zadovolji na kolokvijima. Pri ocjenjivanju će se, pored uspjeha na kolokvijima, odnosno ispitu, uzimati u obzir cjelokupan rad studenta.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa


ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Objasniti pojedina svojstva materijala i shvatiti razloge promjena svojstava materijala do kojih dolazi na nano-skali.
2. Razumjeti ideje, zamisli i tehnike na području nanotehnologije te biti u stanju kritički ih prosuđivati.
3. Razlikovati metode priprave nanomaterijala odozgo prema dole i odozdo prema gore, razumjeti ove metode i biti u stanju uočiti njihove prednosti i nedostatke.
4. Analizirati ulogu i primijeniti znanja kemije i inženjerstva materijala u nanotehnologijama.
5. Objasniti vezu između strukture i svojstava nanoobjekata i integriranih nanosustava
6. Opisati različite metode karakterizacije na nano-razini, poznavati principe rada ovih metoda te njihove prednosti i nedostatke.
7. Uočiti trenutna ograničenja u razvoju nanomaterijala i etičke dvojbe koje se javljaju na području nanotehnologije.
8. Demonstrirati komunikacijske vještine, sposobnost kritičkog razmišljanja i spoznati potrebu daljnjeg učenja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
Studij: Kemijsko inženjerstvo
1. primijeniti široko i duboko znanje iz područja matematike, kemije, kemijskog inženjerstva i drugih znanosti za rješavanje znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema u području svoje ekspertize
2. formulirati kompleksne probleme iz novih područja, odnosno područja koja se ubrzano razvijaju
3. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
4. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju

Studij: Kemija i inženjerstvo materijala
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. povezati stručna znanja kemije i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš
3. identificirati probleme u području kemije i inženjerstva materijala
4. primijeniti znanstvene metode u rješavanju problema u području kemije i inženjerstva materijala
5. odabrati prikladne metode i opremu povezanu s proizvodnjom, karakterizacijom i uporabom materijala, vodeći računa o sigurnosti na radu
6. razviti procese proizvodnje i ispitivanja kvalitete materijala
7. razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA
Nastavna jedinica 1: Svojstva i karakterizacija nanomaterijala
Ishodi učenja
- Poznavanje pojmova u području nanoznanosti i nanotehnologije.
- Razumijevanje svojstava materijala (posebice fizikalnih, mehaničkih, kemijskih, optičkih, električnih i magnetskih) te uzroka promjena svojstava do kojih dolazi na nano-skali
- Poznavanje principa rada tipičnih metoda karakterizacije nanomaterijala (posebice transmisijskog i pretražnog elektronskog mikroskopa te pretražnog tunelirajućeg mikroskopa i mikroskopa atomske sile.
-Povezivanje znanja o strukturi i svojstvima na nano-razini u cilju uočavanja primjenskog potencijala nanomaterijala i nanoproizvoda.
Kriteriji vrednovanja
- Navesti tipične karakteristike nanotehnologije
- Objasniti pojmove tipične za nanomaterijale i nanotehnologije
- Objasniti pojmove vezane uz različita svojstva materijala te vezu strukture i svojstava materijala
- Objasniti razloge zbog kojih se pojedina svojstva mijenjaju na nano-skali.
- Opisati principe rada tipičnih metoda karakterizacije nanomaterijala,
- Navesti ograničenja, prednosti i nedostatke pojedinih metoda
- Opisati načine priprave uzoraka za pojedine metode karakterizacije

Nastavna jedinica 2: Nano-proizvodnja, trendovi i primjena nanomaterijala
Ishodi učenja
- Razlikovanje metode priprave nanomaterijala odozgo prema dole i odozdo prema gore
- Razumijevanje principa ovih metoda, čimbenika kontrole i ograničenja (posebice litografije, dip-pen nanolitografije, kristalizacije, sol-gel metode, kemijske depozicije iz plinovite faze, samoorganizacije i nanomanipulacije.
- Razumijevanje ideja, zamisli, tehnika i trendova na području nanotehnologije (posebice u elektronici, medicini, inženjerstvu materijala te zaštiti okoliša) i sposobnost njihove kritičke prosudbe.
- Uočavanje etičkih dvojbi koje se javljaju na području nanotehnologije i sposobnost rasprave o njima.
Kriteriji vrednovanja
- Nabrojiti metode priprave materijala
- Navesti i objasniti kako se dijele
- Navesti najvažnije metode nanoizrade iz pojedine kategorije
- Opisati tijek postupka najvažnijih metoda, prednosti, nedostatke, ograničenja i čimbenike kojima se kontrolira pojedini postupak
- Navesti nekoliko nano-proizvoda koji su na tržištu.
- Navesti glavna područja istraživanja u nanotehnologiji, ciljeve tih istraživanja, pretpostavke na kojima se temelje te namjenu nano-proizvoda kojima bi trebala rezultirati.
- Navesti nekoliko potencijalnih rizika koji se povezuju s nanotehnologijom.

Nastavna jedinica 3: Nanoobjekti u nanotehnologiji
(ugljikove nanocjevčice, kvantne točke, metalne i magnetske nanočestice, nanožice,)
Ishodi učenja
- Prepoznavanje uloge kemije i inženjerstva materijala u sintezi nanoobjekata
- Povezivanje strukture i svojstava nanoobjekata
- Razumijevanje principe kemijske i fizikalne modifikacije površine nanoobjekata

Kriteriji vrednovanja
- Opisati procese sinteze pojedinih nanoobjekata
- Objasniti vezu između strukture i svojstava nanoobjekata i specifičnosti u odnosu na materijale u masi
- Objasniti i analizirati načine modifikacije pojedinih nanoobjekata

Nastavna jedinica 4: Odabrane nanotehnologije (nanobiotehnologija, nanoelektronika, polimerni nanokompoziti)
Ishodi učenja
- Prepoznavanje znanstvenih i tehnoloških postignuća ostvarenih u području nanotehnologije
- Uvid u ostvarena i potencijalna postignuća u pojedinim granama nanotehnologje
- Analiza uloge nanoobjekata za pojedine primjene u integriranim sustavima
Kriteriji vrednovanja
- Objasniti ulogu i definirati doprinos pojedinih područja nanotehnologije na literaturnim primjerima
- Opisati primjere primjena u pojedinim granama nanotehnologije
- Na primjeru objasniti ulogu nanoobjekata i ostalih komponeneta integriranog sustava

LITEARATURA
1.S. Kurajica, S. Lučić Blagojević, Uvod u nanotehnologiju, HDKI, 2017.
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Rezultati ispitnog roka 13. 2 . 2020.

JMBAG: 0125154418

ispit 55/80; vježbe 15, prisustvovanje predavanjima 4,5 - ukupno 74,5 / 100 ocjena dobar (3)

Molim studenta da mi javi da li prihvaća ocjenu na mail slucic@fkit.hr

 

 

JMBAG: 0125158693; ISPIT 65/80; ukupno bodovi: 84,5/100;  završna ocjena vrlo dobar (4)

Molim da mi javite da li prihvaćate završnu ocjenu na mail slucic@fkit.hr  do ponedjeljka 16. 9. 2019. do 8h

 

Lučić Blagojević

Rezultati ispitnog roka 21. 6. 2019.

JMBAG: 0125154418; rezultat pismenog ispita 43,5/80; ukupno bodovi 63/100; završna ocjena: dobar (3)

Molim studenta da na mail slucic@fkit.hr pošalje informaciju da li prihvaća završnu ocjenu.

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege ,

rezultati ispravka kolokvija nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

Studentima koji su položili drugi kolokvij biti će upisana ocjena u drugom ispitnom roku 21. 6. - moraju prijaviti ispit preko ISVU sustava.

Studenti koji nisu položili drugi kolokvij mogu izaći na ispitni rok 21. 6. na kojem pišu cijeli ispit. Također moraju prijaviti  ispit preko ISVU sustava.

 

Lučić Blagojević

Studenti koji idu na ispravak 2. kolokvija 14. lipnja. molim prijaviti 2. ispitni rok (21. 6. 2019.)

 

Lučić Blagojević

Poštovane kolege

rezultati 2. kolokvija nalaze se u repozitoriju. Studentica koja je ostvarila završnu ocjenu molim prijaviti ispit na prvom ispitnom roku.

Lučić Blagojević

Poštovane kolege,

u skladu s dogovorom ispravak jednog od kolokvija održat će se 14. 6. 2019. u 9 h u predavaonici SP-2.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

molim Vas da ispunite anketu za kolegij Uvod u nanotehnologijui koja se ove akademske godine odvija elektroničkim putem preko ISVU sustava.

 

unaprijed zahvaljujem

 

Sanja Lučić Blagojević

Poštovane kolegice i kolega

U prilogu su rezultati 1. kolokvija (+ vježbi i prisustvovanja na predavanjima). Čuo sam da je 20. pitanje bilo problematično pa ga nisam uzimao u obzir.

S poštovanjem

Kurajica

JMBAG

1. kolokvij (40)

Vježbe (15)

Predavanja, 1. dio (2,5)

0125155990

40

15

2,5

0125154897

40

15

2,5

0125158779

40

15

2,5

0119011189

26

15

2,5

0125158277

40

15

2,5

0125154418

36

15

2,5

0125158693

np

15

2,5

Drage kolegice i kolege,

izmijenjeni materijali za vježbe nalaze se u nastavnim materijalima. Obavezno ponesite kute.

Vidimo se u četvrtak.

Lijep pozdrav,

Katarina Mužina

Drage kolegice i kolege,

laboratorijske vježbe počinju idući tjedan u dogovorenom terminu četvrtkom od 9 do 10 h.

Lijep pozdrav,

Katarina Mužina

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju započinju u srijedu, 27. 2. 2019. u 10 h u predavaonici S-0.

S. Kurajica

JMBAG 0125150104 ispit 57/80, završno bodovi 77/100 vrlo dobar (4)

JMBAG 0119011189 - nije pristupila

Upis ocjene u petak 31. 8. 2018. 10-11 h.

Lučić Blagojević

0125150104 ispit 26/80 nedovoljan (1)

0125154103 ispit 35/80 nedovoljan (1)

Lučić Blagojević

JMBAG: 0125149970; ispit 44/80; ukupno bodova 64/100; završna ocjena: dobar  (3)

Upis ocjena 29. 6. 2018. u 9h kod Lučić Blagojević

Upis ocjena iz kolegija Uvod u nanotehnologiju je u srijedu 13. 6. 2018. od 9-11 h kod Lučić Blagojević.

 

Lučić Blagojević 

Rezultati ispravka kolokvija uneseni su u tablicu završnih ocjena koja se nalazi u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

rezultati 2. kolokvija nalaze se u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

*Minimalni broj bodova za prolaz kolokvija je 20.

* Studenti koji su zadovoljni završnom ocjenom  trebaju se prijaviti preko studomata na prvi ljetni ispitni rok. Termin upisa ocjena biti će oglašen nakon ispitnog roka na stranicama kolegija.

* Studenti koji nisu položili kolegij preko kolokvija ili nisu zadovoljni završnom ocjenom mogu pisati ispravak jednog od kolokvija (11.6.) ili polažu ispit. Ispit je potrebno prijaviti preko studomata.

*MOLIM STUDENTE KOJI PIŠU ISPRAVAK KOLOKVIJA DA SE JAVE NA E-MAIL: slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij ispravljaju.

 

Lučić Blagojević 

Poštovane kolege,

ispravak kolokvija biti će u terminu 1. ispitnog ljetnog roka 11. 6. dvorana MKM -20 u terminu 9-11 h. 

Studenti koji nisu ostvarili pravo na isprvak kolokvija mogu izaći na ispitni rok 11. 6. u istom terminu.

2. kolokvij održat će se prema rasporedu u srijedu 6. 6. nakon ankete.

 

Lučić Blagojević

Poštovani studenti,

dana 6. lipnja (srijeda) od 10,15h u redovnom terminu nastave održat će se anketa papir - olovka.

Prisustvovanje anketi je obvezno.

Nakon ankete je 2. kolokvij.

Prema napucima vezanim za primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)  rezultati kolokvija i ispita u buduće biti će objavljeni pod JMBAG brojem studenta.

 

Sanja Lučić Blagojević

 

 

Ime

Prezime

Predavanja, 1. Dio (maks. 2.5)

Vježbe (maks. 15)

1. kolokvij (maks. 40)

Božana

Đuranović

2

13

34

Dionizije

Fa

2

15

38

Damjan

Gracin

2.5

15

36

Tajana

Horvat

0

 

 

Petra

Kolesarić

0.5

 

 

Katarina

Komljenović

2

15

31

Valerija

Matković

2

14

31

Iva

Pavičić

2.5

13

32

Mario

Pipunić

2.5

15

37

Paula

Božek

2.5

15

40

Marin

Božičević

2.5

15

35

Matija

Brkić

2.5

15

37

Filip

Plešić

2.5

13

32

Filip

Raguž

0.5

 

38

Ivona

Rajić

2.5

15

40

Domagoj

Rebrenjak

2

14

36

Tin

Takač

2.5

 

36

Lucija

Tarle

2.5

14

37

Karolina

Tolo

2

14

37

Boris

Vučić

0

 

 

Drage kolegice i kolege,

laboratorijske vježbe počinju idući tjedan prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Tamo se nalaze i materijali za vježbe. U slučaju bilo kakvih pitanja ili problema, javite se na mail: kmuzina@fkit.hr. 

Lijep pozdrav,

Katarina Mužina

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju započinju 7. 3. 2018. u 10 h u predavaonici S-0.

S. Kurajica

Rezultati ispitnog roka održanog 19. 2. 2018. nalaze se u repozitoriju Rezultrati kolokvija i ispita. 

S obzirom na to da je kolegama Vučiću i Mujkanoviću ovo komisijski ispit mole se da se očituju mailom (slucic@fkit.hr) da li dolaze na komisijski koji se održava sutra 21. 2. 2019 u 9h u Zavodu za inženjerstvo površina polimernih materijala.

Mujkanović završna ocjena 64/100 dobar (3)

Vučić završna ocjena nedovoljan (1).

Rezultati ispitnog roka održanog 5. 2. 2018.

Matej Lukač ispit 44/70; ukupno bodova 72/100 ocjena dobar (3)

Filip Raguž, ispit 15/70 nedovoljan (1)

Dino Mujaković, ispit 0/70 nedovoljan (1)

Tatjana Horvat, uspit 10/70 nedovoljan (1)

Upis ocjene  je u četvrtak 8. veljače 2018.  9-11 h kod prof. Lučić Blagojević (Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala).

Vanja Rukavina ispit 35/70, ukupno bododvi 65/100 završna ocjena dobar (3)

Maja Halužan ispit 42/70, ukupno bododvi 70/100 završna ocjena dobar (3)

Upis ocjene u ponedjeljak 11. 9. 2017. u 9 h kod Lučić Blagojević

Boris Vučić ispit: 26/70 nedovoljan (1)

Prvi jesenski redoviti rok iz kolegija Uvod u nanotehnologiju je 1. rujna 2017. 9-11 h a ne kako je administrativnom pogreškom uneseno u studomat i Vodič za ag. god. 2016/2017.

Roko Kranjčec ispit 50/70, ukupno bodovi 80/100 vrlo dobar (4)

Boris Vučić - nije pristupio

Matej Lukač - nije pristupio

Dino Mujaković - nije pristupio

Maja Halužan - nije pristupila

 

Upis ocjene čet 13.7. 9-10h 

Rezultati ispita:

Mujaković Dino 5/70 nedovoljan (1)

Rukavina Vanja 31/70 nedovoljan (1)

Roko Kranjčec  36/70; ukupno bodovi 66/100 dobar (3)

Hrvoje Donđivić 39/70, ukupno bodovi  67/100 dobar (3)

Robert Katić 52/70; ukupno bodovi  80/100 vrlo dobar (4)

 

Upis ocjene: 3. 7. 2017. ponedjeljak 9-10 h.

Rezultati 1. ispitnog roka nalaze se uz repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA.

Upis ocjena za sve studente koji su položili ispit i zadovoljni su završnom ocjenom  kod prof. Lučić Blagojević u srijedu 14. 6. 2017. od 9-11 sati 

Indekse mogu donijeti i druge kolege.

Rezultati ispravka kolokvija nalaze se u repozitoriju REZULTATI KOLOKVIJA I ISPITA

Studenti koji su položili ispit preko kolokvija trebaju prijaviti ispit u prvom ispitnom roku preko ISVU sustava.

Termin unosa ocjene biti će obznanjen nakon ispitnog roka.

Rezultati 2 kolokvija su u repozitoriju Rezultati kolokvija i ispita.

U tablicu su uneseni i rezultati 1. kolokvija (normirani na broj bodova 35), bodovi za vježbe, te bodovi za prisustvovanje predavanjima.

 

Studenti koji su zadovoljni ocjenom prijavljuju ispit na 1 . ljetnom ispitnom roku.

Studenti koji nisu zadovoljni ili nisu pisali jedan od kolokvija mogu pisati ispravak kolokvija 7. lipnja u terminu nastave. Oni se trebaju javiti na mail : slucic@fkit.hr s naznakom koji kolokvij pišu do ponedjeljka 5. lipnja do 10 h.

Poštovane kolegice i kolege

Rezultati 1. kolokvija su u prilogu.

Maksimalni broj bodova je 40.

Bodove iz vježbi nisam mogao unijeti jer neki kolege nisu predali sva izvješća. Molim ih da to učine.

S poštovanjem

S. Kurajica

Laboratorijske vježbe započinju sljedeći tjedan te će se održavati u dvije grupe, srijedom od 12.30-13.30 h te petkom od 8.15-9.15 h. Raspored studenata po grupama dan je u repozitoriju. Grupe su napravljene tako da bude otprilike ravnomjeran broj studenata u njima, pa ukoliko nekome ne odgovara grupa u koju je stavljen, neka se zamijeni sa studentom iz druge grupe i promjenu javi na mail: kmuzina@fkit.hr.

Prije svake vježbe potrebno je pročitati navedenu vježbu te obavezno ponijeti kutu.

Katarina Mužina

Predavanja iz kolegija Uvod u nanotehnologiju počinju u srijedu, 1. ožujka, u 10 h u predavaonici S0.

S. Kurajica