Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Upravljanje zrakom, vodama i tlom
Šifra: 111630
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje s negativnim procesima koji utječu na sve resurse u okolišu - zrak, voda i tlo. Održivi okoliš - zaštita resursa i sprječavanje onečišćenja. Zakonodavstvo.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

Predavanja:
1. tjedan: Utjecaj onečišćenja na sastavnice okoliša i čovjeka
2. tjedan: Izvori onečišćenja zraka
3. tjedan: Uzorkovanje čestica, plinova i dima u zatvorenom i otvorenom prostoru
4. tjedan: Mjerenje onečišćujućih tvari u atmosferi i analiza podataka
5. tjedan: Buka i zaštita od buke
6. tjedan: Izvori, mjerenje i metode smanjivanja buke
7. tjedan: 1. parcijalni kolokvij
8. tjedan: Vodni resursi - upravljanje i zaštita
9. tjedan: Priprema vode za piće
10. tjedan: Obrada otpadnih voda i odlaganje mulja
11. tjedan: Industrijske otpadne vode
12. tjedan: Procesi pri formiranju tla, plodnost i erozija tla
13. tjedan: Proizvodna, fiziološka i ekološka funkcija tla i Iskorištavanje zemljišta
14. tjedan: Remedijacija tla i podzemnih voda
15. tjedan: 2. parcijalni kolokvij

Seminari:
Analiza slučaja "Case studies" iz područja zaštite vode, zraka i tla.
Zakonski propisi iz područja zaštite zraka, vode, tla, buke.
Terenska nastava: posjet ustanovi koja radi u području zaštite jedne od sastavnica okoliša.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razumijevanje značaja upravljanja sastavnicama okoliša. Steći će temeljna znanja o ekoinženjerskom planiranju i analizi utjecaja onečišćenja na okoliš te kako ukloniti nastala onečišćenja odnosno spriječiti štete u okolišu u cilju održivog razvoja.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje predavanja potvrđuju svojim potpisom. Tijekom semestra pišu tri kolokvija. Terenska nastava je, ukoliko se organizira, obvezna. Seminarski rad iz odabrane teme predati u pismenom obliku i usmeno ukratko prezentirati cijeloj grupi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito pohađanje predavanja. Napisan i prezentiran seminarski rad. Odrađena terenska nastava.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari, terenska nastava

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dva kolokvija (nakon određene cjeline gradiva) koji se priznaju kao položeni ispit, ukoliko su sva tri pozitivno ocjenjena, te pismeni ispit u predviđenim ispitnim rokovima.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Zaštita okoliša


ISHODI UČENJA

Cilj kolegija:
Upoznati studente s negativnim procesima koji utječu na sastavnice okoliša - zrak, vode i tlo, te ih navesti na primjenu stečenih znanja pri određivanju mjera zaštite zraka, voda i tla u skladu sa zakonskim propisima i strateškim smjernicama.

Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. kategorizirati uzročnike i izvore onečišćenja, zraka, voda i tla te buke
2. izdvojiti mjerljive pokazatelje za procjenu stanja resursa u okolišu
3. predvidjeti mogućnost zaštite zraka, voda i tla i uskladiti s preventivnim mjerama sprječavanja ili smanjenja negativnih utjecaja
4. razlikovati mjere za sprječavanje i sanaciju nastalih onečišćenja
5. integrirati zakonodavstvo iz područja zaštite i očuvanja prirodnih sastavnica okoliša u ekoinženjerskom planiranju

Ishodi učenja na razini programa:
1. prikupiti informacije iz različitih izvora potrebne za praćenje stanja i zaštitu okoliša te upravljanje vodama, zrakom, tlom, otpadom i energijom
2. povezati stečena znanja u zaštiti, kontroli i praćenju stanja okoliša te unaprjeđenju i upravljanju okolišem
3. primijeniti zakonske propise iz podrucja zaštite okoliša
4. predvidjeti krizne situacije, što uključuje predlaganje odgovarajućih metoda prevencije

Nastavna jedinica
1. Upravljanje zrakom
Ishodi učenja
- definirati izvore onečišćenja zraka, uzorkovanje, mjerenje onečišćujućih tvari te analiza podataka
- predvidjeti mjere, način organiziranja zaštite i poboljšanja kakvoće zraka
- integrirati zakonske propise o kakvoći zraka prilikom odabira mjera zaštite
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati primarne i sekundarne onečišćivače zraka te poznavati metodologiju rada u prikupljanju i analizi podataka
- poznavati postupke za pročišćavanje zraka
- poznavati zakonodavstvo iz područja zaštite zraka

Nastavna jedinica
2. Upravljanje bukom
Ishodi učenja
- definirati izvore, putanje širenja i prijem buke
- predvidjeti mjere zaštite od buke
- integrirati zakonske propise o zaštiti od buke prilikom odabira mjera zaštite od buke
Kriteriji vrednovanja
- objasniti karte buke
- razlikovati primarne i sekundarne mjere zaštite od buke
- poznavati zakonodavstvo iz područja buke

Nastavna jedinica
3. Upravljanje vodama
Ishodi učenja
- opisati upravljanje i zaštitu vodnih resursa
- opisati pripremu vode za piće
- riješiti problem obrade otpadnih voda i odlaganje mulja uz dizajn procesa
- definirati industrijske otpadne vode
- integrirati zakonske propise o kakvoći vode u procesima upravljanja, zaštiti i obradi voda
Kriteriji vrednovanja
- prepoznati izvore onečišćenja i mjere zaštite voda
- opisati i objasniti proces pročišćavanja vode za piće
- razlikovati fizikalno-kemijske i biološke postupke obrade otpadnih voda i mulja
- navesti načine obrade industrijskih otpadnih voda
- poznavati zakonodavstvo iz područja voda

Nastavna jedinica
4. Upravljanje tlom
Ishodi učenja
- definirati procese pri formiranju tla, plodnost i eroziju tla
- definirati proizvodnu, fiziološku i ekološku funkciju tla
- ukazati na iskorištavanje zemljišta
- objasniti remedijaciju tla i podzemnih voda
- integrirati zakonske propise u procesima upravljanja tlom
Kriteriji vrednovanja
- razlikovati čimbenike tla i procese u tlu i poduzimanje preventivnih i sanacijskih mjera
- koristiti tlo kao izvor sirovina, stanište, kulturnu baštinu
- poznavati mogućnosti upotrebe zemljišta
- dati primjer remedijacije tla i podzemnih voda
- poznavati zakonodavstvo iz područja zaštite tla

Literatura:
1. A. Wellburn, Air Pollution and Climate Change, Longman Scientific & Technical with John Willey & Sons, New York, 1994.
2. E.A. Fitzpatrick, An Introduction to Soil Science, 1995, Longman Scientific & Technical, Essex.
3. T.J.Casey, Unit Treatment Processes in Water and Wastewater Engineering, John Wiley & Sons, New York, 1997.
4. J.A. Salvato, et al: Environmental Engineering, 2003, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.
5. M. Vuković Domanovac, Nastavni materijali za kolegij Upravljanje zrakom, vodama i tlom na web stranici FKIT-a.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1. A. Wellburn, Air Pollution and Climate Change, Longman Scientific & Technical with John Willey & Sons, New York, 1994.
    2. E.A. Fitzpatrick, An Introduction to Soil Science, 1995, Longman Scientific & Technical, Essex.
    3. T.J.Casey, Unit Treatment Processes in Water and Wastewater Engineering, John Wiley & Sons, New York, 1997.
    4. J.A. Salvato, et al: Environmental Engineering, 2003, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey, , , .
  2. , 1. Predavanja na WEB stranici FKIT-a., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
Položen : Zaštita okoliša
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja