Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Vježbe iz inženjerstva materijala
Šifra: 63416
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Usvajanje znanja, razvijanje metodologije i pristupa u samostalnom znanstvenom radu u području kemije i inženjerstva materijala. Cilj se može postići stjecanjem kompetencija u analizi i sintezi dosadašnjih literaturnih spoznaja, samostalnom eksperimentalnom radu i analizi rezultata.

IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
1.tjedan: Upoznavanje studenata s ciljevima i ishodima učenja kolegija, kriterijima vrednovanja, aktivnostima i ispitnim kriterijima. Odabir tema od strane studenata.
2.- 4. tjedan: Analiza i sinteza literaturnih spoznaja vezanih uz zadanu problematiku; Upoznavanje s prednostima i nedostatcima metoda priprave materijala; upoznavanje s metodologijom rada i analizom rezultata za pojedine tehnike fizikalne i /ili kemijske analize
5. tjedan: Usmena prezentaciju definiranih ciljeva, literaturnih spoznaja i dijagrama tijeka istraživanja za zadanu problematiku auditoriju studenata i nastavnika
6.-14. tjedan: Samostalno provođenje odabranih elemenata inženjerstva materijala (priprave, karakterizacije, primjene) ovisno o zadanoj temi. Prezentacija ukupnog rada i rezultata vlastitog zadatka u pismenoj formi.
15. tjedan: Prezentirati zadatke, rezultate istraživanja i zaključke usmeno auditoriju studenata i nastavnika.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije:
- Stjecanje iskustava samostalnog rada na siguran način u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju.
- Prezentiranje literaturnih spoznaja, vlastitih rezultata i zaključaka u usmenoj i pismenoj formi
Specifične kompetencije:
- Primjena znanstvenih principa kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
- Razumijevanje i primjena ovisnosti između elementa inženjerstva materijala (metoda priprave, karakterizacije, svojstava, uporabe) za različite vrste materijala (keramičkih, polimernih, metalnih)
- Analiza materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
- Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim
spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
- Usmena prezentaciju definiranih ciljeva, literaturnih spoznaja i dijagrama tijeka istraživanja zadane problematike auditoriju studenata i nastavnika
- Samostalno izvesti postavljeni eksperimentalni zadatak
- Prezentirati ukupan rad i rezultate vlastitog zadatka u pismenoj formi.
- Prezentirati zadatke, rezultate istraživanja i zaključke usmeno auditoriju studenata i nastavnika.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Izvršene sve obveze u nastavi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
- konzultacije s mentorima
- samostalni rad u laboratoriju
- usmena i pismena prezentacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Primijeniti znanstvene principe kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
2. Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) određenog materijala (keramika, polimer ili metal) ovisno o zadanoj temi
3. Stjecati iskustava samostalnog rada u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
4. Analizirati materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
5. Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke
6. Prezentirati literaturne spoznaje, vlastite rezultate i zaključke u usmenoj i pismenoj formi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. identificirati probleme u području kemije i inženjerstva materijala
3. primijeniti znanstvene metode u rješavanju problema u području kemije i inženjerstva materijala
4. analizirati informacije iz različitih izvora
5. planirati složene eksperimente primjenom laboratorijske opreme i uređaja
6. koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
7. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
8. odabrati prikladne metode i opremu povezanu s proizvodnjom, karakterizacijom i uporabom materijala, vodeći računa o sigurnosti na radu
9. koristiti različite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom zajednicom te društvom u cjelini
10. samostalno organizirati svoje vrijeme i plan rada
11. razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem
12. primijeniti odgovarajuće računalne baze podataka i programe za analizu i modeliranje
13. riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
14. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA
Nastavna jedinica 1: Pregled znanstvenih i /ili stručnih literaturnih spoznaja
Ishodi učenja
- prepoznati ključne znanstvene spoznaje relevantne za zadanu temu
- odabrati metode priprave materijala
- odabrati tehnike karakterizacije važne za primjenu materijala
- prezentirati zadanu problematiku širem auditoriju Ishodi učenja
Kriteriji vrednovanja
- analizirati i sintetizirati literaturne spoznaje vezane uz zadanu problematiku
- razumjeti prednosti i nedostatke pojedinih metoda priprave materijala
- objasniti metodologiju rada i analizu rezultata za pojedine tehnike fizikalne i /ili kemijske analize
- izraditi usmenu prezentaciju sa definiranim ciljem, literaturnim spoznajama i skicirati dijagram tijeka istraživanja zadane problematike

Nastavna jedinica 2: Eksperimentalna provedba zadatka
Ishodi učenja
- stjecanje samostalnih iskustava i rad na siguran način u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
Kriteriji vrednovanja
- samostalno provesti odabrane elemente priprave materijala i /ili karakterizacije materijala ovisno o zadanoj temi

Nastavna jedinica 3: Završna analiza i prezentacija rezultata zadatka
Ishodi učenja
- Kritički analizirati rezultate samostalnog rada,
- argumentirano zaključivati na temelju rezultata analize i literaturnih spoznaja
- prezentirati ukupan rad i rezultate vlastitog zadatka u usmenoj i pismenoj formi
Kriteriji vrednovanja
- Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) za zadani materijal
- povezivati rezultate vlastitog rada i literaturne spoznaje
- izraditi prezentaciju zadatka, rezultata i zaključaka u pismenoj formi i usmeno ih prezentirati auditoriju studenata i nastavnika
Ishodi učenja:
  1. Primijeniti znanstvene principe kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
  2. Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) određenog materijala (keramika, polimer ili metal) ovisno o zadanoj temi
  3. Stjecati iskustava samostalnog rada u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
  4. Analizirati materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
  5. Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke
  6. Prezentirati literaturne spoznaje, vlastite rezultate i zaključke u usmenoj i pismenoj formi
Literatura:
  1. , Opća i specifična literatura ovisno o zadanoj temi, , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane/i kolegice/kolege,

podsjetnik na 1.obavijest vezanu za 2.izlaganje iz VIM-a.

Studenti su obvezni prisustvovati na svim izlaganjima (10-13 h) u predavaonici.

 Izlaganja ne bi trebala trajati dulje od 10 minuta (8 ppt + 2 min pitanja).

 

Nakon upisa ocjene i potpisa mentora, radovi se predaju u pdf formatu.

 

Molimo studente da se prijave na prvi ispitni rok 13.06.2024.

 

Lijep pozdrav,

 

prof. Emi Govorčin Bajsić

prof. Mirela Leskovac

prof. Sanja Lučić Blagojević

Poštovane/i kolegice/kolege,

drugo izlaganje iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala

održat će se u ponedjeljak 10.lipnja 2024. u predavaonici 

MKV 20, Marulićev trg 20 od 10- 13h.

Molimo vas da na izlaganje donesete obrađenu temu u pisanom obliku (referat) koju će ocjeniti  mentorica/mentor .

U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Lijep pozdrav,

Prof.Emi Govorčin Bajsić

Prof. Mirela Leskovac

Prof.Sanja Lučić Blagojević

 

Poštovane/i kolegice/kolege,

zbog preseljena  zavoda na lokaciji Savska cesta 16 neki od studenata nisu stigli do kraja završiti vježbu iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala tako da će se završno izlaganje  održi u prvom  ljetnom ispitnom roku, koji postoji i za VIM.

O terminu i dvorani održavanja izlaganja bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Lijep pozdrav,

 prof. Emi Govorčin Bajsić

prof. Mirela Leskovac

prof. Sanja Lučić Blagojević

Poštovane/ kolegice/kolege,

 

Završno izlaganje iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala održat će se 19.veljače 2024 (ponedjeljak) od 10 - 14 sati u predavaonici MKM-19.

 

Studenti su obvezni prisustvovati na svim izlaganjima (10-14 h) u predavaonici.

 

Podsjećamo da izlaganja ne bi trebala trajati dulje od 10 minuta (8 ppt + 2 min pitanja).

 

Nakon upisa ocjene i potpisa mentora, radovi se predaju u pdf formatu.

 

Molimo studente da se prijave na drugi ispitni rok 14.02.2024.

 

Lijep pozdrav,

 

prof. Emi Govorčin Bajsić

prof. Mirela Leskovac

prof. Sanja Lučić Blagojević

Poštovane/i kolegice/kolege,

 

Izlaganje tema iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala prema planu nastave održat će se u ponedjeljak 27/11/2023 od 17 - 19 sati u predavaonici MKM-20.

Studenti su obvezni prisustvovati  svim izlaganjima. 

Podsjećamo da izlaganje ne bi trebalo trajati dulje od 5 minuta.

Izlaganja će se održati prema rasporedu koji šaljemo u repozitoriju. 

 

Lijep pozdrav,

prof. Emi Govorčin Bajsić

prof. Mirela Leskovac

prof. Sanja Lučić Blagojević

Poštovane kolegice, Poštovani kolege,

uvodno predavanje za kolegij Vježbe iz inženjerstva materijala održat će se 16.10.2023. prema rasporedu nastave.

Molimo vas da odaberete jednu od predloženih tema koje se nalaze u repozitoriju.

Lijep pozdrav,

prof.dr.sc. Emi Govorčin bajsić

prof.dr.sc. Mirela Leskovac

prof.dr.sc. Sanja Lučić Blagojević

 

Poštovane/i kolegice/kolege,

obavijesti vezane za kolegij Viježbe iz inženjerstva materijala (VIM) nalaze se u repozitoriju.

Lijepi pozdrav

Nastavnice na kolegiju:

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac

Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice i kolege,

Uvodno predavanje iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala održat će se u ponedjeljak 24/10/2022 u terminu 16 - 17 sati u Predavaonici MKM-20.

Kad budu objedinjene, teme koje predlože nastavnici bit će objavljene u repozitoriju kolegija.

Dolazak na nastavu je obvezan za sve studente.

 

Lijep pozdrav

prof. dr. sc. Mirela Leskovac

prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

porf. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja