Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Zbrinjavanje polimernog otpada
Šifra: 47115
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Katančić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje studenta s polimerima i izvorima polimernog otpada, pripreme polimernog otpada za zbrinjavanje te tehnologijama zbrinjavanja.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
PREDAVANJA
1. TJEDAN Uvod. Primjena polimera
2. TJEDAN Uvod u polimernu kemiju, sinteza polimera
3. TJEDAN Nomenklatura polimera, podjela polimera, osnovna svojstva polimera,
4. TJEDAN Mješljivost polimera, Homogeni i heterogeni polimerni otpad
5. TJEDAN Polimerni otpad
6. TJEDAN Udio polimernog otpada u otpadu
7. TJEDAN I. parcijalni ispit
8. TJEDAN Osnovni principi zbrinjavanja polimernog otpada
9. TJEDAN Postupci predobrade polimernog otpada: razdvajanje, pranje, mljevenje
10. TJEDAN Mehaničko recikliranje: tehnološki postupci
11. TJEDAN Kemijsko recikliranje: tehnološki postupci
12. TJEDAN Energetski oporavak
13. TJEDAN Spaljivanja: tehnološki postupci
14. TJEDAN Recikliranje gume
15. TJEDAN II. parcijalni ispit

VJEŽBE
1. Pred obrada plastičnog otpada za recikliranje
a. skupljanje, razdvajanje
b. mljevenje
c. pranje
d. karakterizacija (MFR, DSC, TGA)
2. Mehaničko recikliranje:
a. Priprava uzoraka reciklata, ekstrudiranjem
b. Priprava ispitaka, injekcijskim prešanjem ili prešanjem
c. Karakterizacija reciklata (mehanička svojstva, DCS, TGA i FTIR)

SEMINARSKI RAD
- Izrada prezentacije ili pisanog seminarskog rad na zadanu temu

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Opće kompetencije studenata - studenti se osposobljavaju za odabir odgovarajuće tehnologije za recikliranje i zbrinjavanje polimernog (plastike i gume) otpada.
Specifične kompetencije studenata - stječu znanja i kompetencije o pojedinim vrstama polimera te specifičnim tehnologijama recikliranja za različite vrste polimera kao i za samostalno izvođenje postupka recikliranja te stječu uvid o iskoristivosti polimernog otpada kao sirovine te stječu kompetencije na području zbrinjavanja polimernog otpada.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75%. Izostanak s vježbi mora se nadoknaditi. Prije polaganja ispita student je dužan izraditi i kolokvirati sve vježbe, predati seminarski rad. Tijekom nastave prati se pripremljenost studenata, za aktivnost i znanje student dobiva plus, a za izostanke, neaktivnost i nepripremljenost dobiva minus.

UVJETI ZA IZLAZAK NA ISPIT
Nakon što je uredno obavio sve oblike nastave student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, vježbe, seminari, terenska nastava

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Ispit se sastoji iz praktičnog ,pismenog i usmenog dijela.
Provjera znanja i pripremljenost studenata iz praktičnog dijela odvija se tijekom vježbi, a ocjenjuje se nakon predaje referata

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija


ISHODI UČENJA KOLEGIJA :
1. izraziti, objasniti, identificirati, dati primjer temeljnih znanja vezanih za sintezu, kemijski sastav, strukturu, proizvodnju, svojstva i primjenu polimernih materijala
2. razlikovati, prikazati, tumačiti, koristiti temeljna znanja održivog razvoja, provesti karakterizaciju i organizaciju prikupljanja otpada, provesti predobradu polimernog otpada; razdvajanje, usitnjavanje, pranje, koristi odgovarajuće tehnologije recikliranja s obzirom na vrstu polimernih materijala (materijalno recikliranje, energetski oporavak spaljivanjem, biorazgradnja)
3. izabrati, isplanirati, koristiti odgovarajuće metoda kontrole procesa recikliranja te kontrole kvalitete recikliranih proizvoda
4. organizirati, osmisliti, koristiti, razviti kemijske i instrumentalne metode za praćenje kvalitete i rada u kemijskom i fizikalnom laboratoriju
5. protumačiti, interpretirati laboratorijske rezultate u pismenom i usmenom obliku nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
6. podržati, razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i potrebu za stalnim daljnjim usavršavanjem

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. povezati stručna znanja iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
2. prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u području zaštite okoliša
3. riješiti inženjerske probleme razumijevanjem inženjerskih procesa i njihovog projektiranja
4. planirati pokuse i provedbu eksperimenata radi potvrđivanja postavljene hipoteze
5. primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u rješavanju inženjerskih problema
6. razviti vlastito mišljenje o globalnim procesima i razumjeti ih
7. koristiti različite metode komunikacije sa znanstvenom i inženjerskom zajednicom te društvom u cjelini
8. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
9. razviti sposobnost u upravljanju procesima i njihovom planiranju te upravljanju vremenom i planiranju vremenskih tokova
10. iskazati potrebu za daljnjim usavršavanjem
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Polymer Recycling: Science, Technology and Applications, Provides an overview of state-of-the-art recycling techniques together with current and potential applications., John Scheirs ISBN: 978-0-471-97054-5, Wiley, 1998.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Obavještavaju se studenti diplomskog EI studija, da će predavanja iz predmeta „ZBRINJAVANJE POLIMERNOG OTPADA započeti prema rasporedu u četvrtak 7. 03. 2019. u 13h u predavaonici SP, Savska podrum.

 

Predmetni nastavnik prof. Zlata Hrnjak-Murgić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja