Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Ekoinženjerstvo

 

 

Uvod

Ekoinženjerstvo je grana inženjerstva (tehnike) koja se bavi:

   a) zaštitom ljudi od utjecaja faktora štetnih za okoliš
   b) zaštitom okoliša, lokalnog i globalnog od potencijalno štetnih utjecaja različitih čovjekovih aktivnosti
   c) unapređenjem kvalitete okoliša zbog zdravlja ljudi

Ekoinženjerstvo zahtijeva tehničko znanje o zraku, vodi, otpadnoj vodi, čvrstom otpadu i drugim specijalnostima koje razmatraju utjecaje na zdravlje čovjeka. Primjena ekoinženjerstva u gospodarstvu zahtijeva razumijevanje i poznavanje zakona, ekonomike, financija, javne administracije, planiranja i drugih društvenih znanosti. Ekoinženjersko obrazovanje uključuje i odnos prema različitim izvorima prirodnih resursa, njihovom očuvanju, te racionalnom iskorištavanju.

Zaštita okoliša zbog svoje složenosti zahtijeva sustavni pristup koji uzima u obzir međuzavisne odnose čovjek - gospodarstvo - okoliš, a može se ostvariti samo interdisciplinarnim pristupom obrazovanju.

Iz toga proizlazi očita potreba za ekoinženjerskim obrazovanjem koje će obuhvatiti probleme obrade otpada i praćenja emisija u zrak, vodu i tlo, te probleme smanjenja onečišćenja i otpada na samom izvoru. Sprečavanje onečišćenja na izvoru se može ostvariti razvojem tehnologija s malo otpada i uvođenjem poptpuno novih tehnologija.

Temeljeći se na problemima onečišćenja okoliša, njegovim uzrocima i utjecajima kolegiji ponuđeni na studijima ekoinženjerstva sadrže

   a) temeljna znanja iz ekologije, kemije, biologije i mikrobiologije koja se odnose na okoliš
   b) posebna znanja o gospodarenju otpadom, otpadnim vodama i zagađenjem zraka
   c) posebna znanja o čistim tehnologijama, smanjenju izvora i kontroli onečišćenja zraka, vode i tla,
        tehnologijama s malo otpada i tehnikama oporabe.
   d) posebna znanja iz ekonomije i prava

Ekoinženjerstvo treba razumjeti kao viziju, kako mudrost biosfere (sveg živog) primijeniti na nivo čovjekovih aktivnosti u tehnosferi (svjesna čovjekova tehnološka aktivnost).

Konačni cilj ekoinženjerstva je razvoj i primjena “čistih”- za okoliš prihvatljivih tehnologija s minimalnim izlazom otpadaka i s proizvodnjom biokompatibilnih nusprodukata i glavnih produkata uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa. Samo tako je moguće spriječiti onečišćenja, a održati kvalitetu života čovjeka i drugih živih vrsta.

Namjera interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Ekoinženjerstvo je da se povežu različite discipline i tako inženjerima omogući na temelju sveobuhvatnijeg obrazovanja učinkovitije djelovanje.

 

Uvjeti studiranja

Ekoinženjerstvo nudi klasično obrazovanim inženjerima različitih struka - arhitektima, inženjerima agronomije, elektroinženjerima, brodarskim inženjerima, građevinskim inženjerima, kemijskim i bioprocesnim inženjerima, rudarskim inženjerima, strojarskim inženjerima i inženjerima šumarstva, potrebna dodatna znanja, da bi mogli rješavati tehnička pitanja u zaštiti okoliša u tvornici, gradu i pri prostornom uređenju.

Temeljnim programom specijalističkog studija se ostvaruju pretpostavke za dobivanje stupnja specijalista ekoinženjerstva u području tehničkih ili biotehničkih znanosti.

Program studija omogućuje da se kod inženjera različitih dodiplomskih/diplomskih obrazovanja razviju i prošire:

  1. sposobnosti primjene interdisciplinarnog pristupa pri izvođenju tehničkih projekata i istraživanjima pri razvoju tehnologija
  2. opća inženjerska znanja stečena tijekom dodiplomskog obrazovanja posebnim područjima biologije, kemije i fizike, pedologije te tehničkih znanosti: kemijskog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, rudarstva, građevinarstva, strojarstva, brodogradnje i elektroinženjerstva.

 

Kontakt obavijesti

Ured: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Trg Marka Marulića, 10000 Zagreb

Telefon: ++385 1 4597-281

Voditelj studija: Prof. dr. sc. Šime Ukić
E-mail: sukic@fkit.unizg.hr

Administrator: Tihana Popović, dipl. inž.
E-mail: ekoinz@fkit.unizg.hr
Tel.: ++385 1 4597-278
Web adresa: http://www.fkit.hr/

 

Osnovne informacije

Trajanje studija: 1-2 godine.

Obvezno položiti 5 ispita s fondom 150 sati/48 ECTS bodova. Obvezan upis dva predmeta iz Prve bodovne skupine (studenti pri upisu mogu izabrati po jedan predmet iz svakog od modula, odnosno odabrati oba predmeta iz jednog modula) i tri predmeta iz Druge bodovne skupine jednog usmjerenja. Studenti mogu upisati jedan dodatni predmet iz Druge bodovne skupine drugih usmjerenja, odnosno iz popisa Općih izbornih predmeta s fondom 30 sati/8 ECTS bodova. Studenti su dužni izraditi završni specijalistički rad s fondom 300 sati/12 ECTS bodova.

Po završetku sveučilišnog specijalističkog studija stječe se akademski naziv specijalist ekoinženjerstva u području tehničkih ili biotehničkih znanosti; kratica spec. oecoing.

Kandidati za specijalista ekoinženjerstva moraju znati primijeniti temeljne stručne spoznaje i interdisciplinarno pristupiti rješavanju problema zaštite i očuvanja okoliša.

 

Uvjeti za upis

Osnovni uvjeti upisa moraju biti u skladu s važećim Zakonima u Republici Hrvatskoj, te Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Pravo upisa imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija (ili četverogodišnjeg sveučilišnog dodiplomskog studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkog i biotehničkog područja.

Pravo upisa imaju i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili sveučilišne studije iz drugih područja pri čemu se od kandidata, po odluci Stručnog vijeća studija, može tražiti polaganje razlikovnih ispita.

 

Katalog predmeta

U katalogu predmeta su navedeni sažetci svih kolegija koje je moguće slušati na poslijediplomskom studiju "Ekoinženjerstvo".

 

Raspored predavanja

Predavanja na kolegijima se održavaju petkom poslijepodne i subotom ujutro u predavaonicama Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresama: Trg Marka Marulića 19, Trg marka Marulića trg 20, Savska c.16 ili prema dogovoru s nositeljem kolegija na jednom od Fakulteta zagrebačkog Sveučilišta. Za grupe studenata veće od 3 obvezna su predavanja. Za grupe manje od 3 studenta nastava se održava u obliku konzultacija. Konzultacije se održavaju u dogovoru s nositeljem kolegija. Za studente upisane u akademskoj godini će sva nastava biti održana u bloku kroz 12 mjeseci, prema rasporedu.

 

Natječaj

Natječaj za upis na poslijediplomske studije u akademskoj godini 2024./2025. 

Prilikom prijave na natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij kandidati moraju ispuniti sljedeći obrazac.


Plan studija

Prva bodovna skupina: Popis temeljnih (općih) predmeta

Modul prirodnih znanosti

broj

Naziv predmeta

Satnica

ECTS

Nositelj predmeta

111-S

Ekologija

30

12

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, PMF

112-S

Kemija okoliša

30

12

prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, FKIT

113-S

Mikrobiologija okoliša

30

12

prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac, FKIT

Modul tehničkih znanosti

121-S

Procesno ekoinženjerstvo

30

12

prof. dr. sc. Bruno Zelić, FKIT

122-S

Zaštita okoliša u graditeljstvu

30

12

izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević, GF

123-S

Inženjerstvo u okolišu

30

12

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, FKIT

124-S

Upravljanje okolišem

30

12

prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, GFV

125-S

Instrumenti zaštite okoliša

30

12

prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, GFV

 

Druga bodovna skupina: Popis obveznih usmjerenih predmeta

Usmjerenje : Voda

broj

Naziv predmeta

Satnica

ECTS

Nositelj predmeta

211-S

Kemija voda

30

8

prof. dr. sc. Šime Ukić, FKIT;
prof. dr. sc. Marin Matošić, PBF

212-S

 

     

213-S

Upravljanje kakvoćom voda

30

8

izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević, GF

214-S

Biološki procesi obradbe otpadnih voda

30

8

prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević, PBF

215-S

Uređaji za čišćenje voda

30

8

izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević, GF

216-S

Zaštita podzemnih voda

30

8

prof. dr. sc. Zoran Nakić, RGNF

217-S

Zaštita krških vodonosnika

30

8

prof. dr. sc. Ranko Biondić, GFV

 

Usmjerenje : Zrak

broj

Naziv predmeta

Satnica

ECTS

Nositelj predmeta

221-S

Kemija i kakvoća zraka

30

8

doc. dr. sc. Gordana Pehnec, IMI

222-S

Meteorološki aspekti onečišćenja atmosfere

30

8

prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, PMF

223-S

Čišćenje zraka i otpadnih plinova

30

8

prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN

224-S

Kemijsko inženjerstvo u zaštiti zraka

30

8

prof. dr. sc. Vesna Tomašić, FKIT

 

Usmjerenje : Tlo

broj

Naziv predmeta

Satnica

ECTS

Nositelj predmeta

231-S

Mikrobiologija i biokemija tla

30

8

doc. dr. sc. Ivana Rajnović, AF

232-S

Zaštita tla

30

8

prof. dr. sc. Željka Zgorelec, AF

233-S

Održivo gospodarenje tlom

30

8

prof. dr. sc. Željka Zgorelec, AF

234-S

Pedologija

30

8

prof. dr. sc. Stjepan Husnjak, AF

 

Usmjerenje : Otpad

broj

Naziv predmeta

Satnica

ECTS

Nositelj predmeta

241-S

Otpadci u kemijskoj industriji

30

8

prof. dr. sc. Željko Knez, FKKT, Maribor

242-S

Recikliranje krutog otpada

30

8

prof. dr. sc. Gordan Bedeković, RGN

243-S

 

 

 

 

245-S

Odlagališta otpada

30

8

izv. prof. dr.sc. Želimir Veinović, RGNF

246-S

Recikliranje drvnih ostataka

30

8

prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, ŠF

247-S

Gospodarenje radioaktivnim otpadom i reziduima

30

8

izv. prof. dr.sc. Želimir Veinović, RGNF

301-S

Završni specijalistički rad

300

12

 

 

Predmeti nultog semestra

001-S

Prijenos tvari i energije

30

8

prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, FKIT

002-S

Bilanca tvari i energije

30

8

prof. dr. sc. Bruno Zelić, FKIT

Druga bodovna skupina: Popis izbornih predmeta

broj

Naziv predmeta

Satnica

ECTS

Nositelj predmeta

252-S

Biogoriva i proizvodi dodatne vrijednosti iz biorafinerija

30

8

prof. dr. sc. Neven Voća, AF

253-S

Održiva proizvodnja i potrošnja električne energije

30

8

prof. dr. sc. Željko Tomšić, FER

254-S

Florni sastav kao pokazatelj stanja ekosustava

30

8

prof. dr. sc. Dario Baričević, ŠF