Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Naftno-petrokemijsko inženjerstvo

 

Voditelj studija: prof. dr. sc. Nenad Bolf

Zamjenik voditelja: prof. dr. sc. Marko Rogošić

Područje:

  • Tehničke znanosti, polje Kemijsko inženjerstvo

Nositelj studija: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Natječaj:

Dana 14. svibnja 2017. u Večernjem listu objavljen je natječaj za upis u poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Naftno-petrokemijsko inženjerstvo. Natječaj je otvoren 60 dana.

 

   Tekst natječaja za akad. god. 2017./18.

 

Iz uvodnog obrazloženja sveučilišnog specijalističkog studija

Studij namjerava privlačiti mlade stručnjake i obrazovati specijaliste iz područja naftno-petrokemijskog inženjerstva za hrvatsko gospodarstvo, visoko školstvo i znanost u skladu s potrebama tržišta rada. Misija mu je prijenos znanja iz područja novih tehnologija, povećanja energetske učinkovitosti procesa, novih metoda, produkata i proizvoda, s Fakulteta prema industriji, ali i obratno, putem zajedničkih projekata. Studij će nastojati biti mjesto okupljanja vrhunskih hrvatskih stručnjaka iz akademije i industrije, prepoznatljivo među strateškim partnerima iz susjednih zemalja te u širem europskom okruženju.

Kompleksnost naftno-petrokemijskih postrojenja kao i specifičnosti pojedinih procesa s obzirom na sirovine, tehnologije, ekonomičnost, formulaciju proizvoda, definiranje standarda, projektiranje, izgradnju, vođenje i sigurnost te razvoj procesa zahtijevaju nadogradnju temeljnih inženjerskih znanja stečenih u dodiplomskim i diplomskim kemijsko-inženjerskim i srodnim studijima. Glavni izazovi pritom su:

  • prerada sve složenijih („težih“) sirovina
  • novi zakonski propisi o kvaliteti goriva i zaštiti okoliša
  • novi pristup proračunu ekonomičnosti prerade nafte
  • konstantno povećanje potražnje za dizelskim gorivima
  • metode naprednog vođenja procesa
  • nove formulacije i tipovi katalizatora
  • promjena strukture raspoloživih zaliha nafte i prirodnog plina
  • proizvodnja alternativnih biogoriva
  • itd.

 

Uvjeti upisa na studij

Osnovni uvjeti upisa u skladu su s Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu te Statutom Sveučilišta u Zagrebu. Na poslijediplomski specijalistički studij „Naftno-petrokemijsko inženjerstvo“ može se upisati pristupnik sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem Kemijskog inženjerstva, Kemije i inženjerstva materijala, Ekoinženjerstva i Primijenjene kemije ili srodnim studijem iz tehničkog područja. Od osobe koje nije završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz tehničkog područja može se tražiti polaganje razlikovnih ispita.

 

Ustroj programa

Studenti upisuju specijalistički studij u trajanju od jedne akademske godine (dva semestra) u ukupnom opterećenju od 60 ECTS bodova. S obzirom da se očekuje da će većina polaznika biti zaposlenici iz industrije i tvrtki, predviđa se završetak studija u roku od dvije godine od godine upisa. Iznimno, voditelj studija na prijedlog Stručnog vijeća studija može odobriti zamolbu studenta za produljenjem studija uz plaćanje dodatnih troškova u trajanju od maksimalno četiri godine.

Osnovna struktura studija je sljedeća:

1. semestar

2. semestar

4 obvezna kolegija, 4x6=24 ECTS

1 izborni kolegij (od 10 ponuđenih), 1x6=6 ECTS

1 izborni kolegij (od 10 ponuđenih),
1x6=6 ECTS

Završni specijalistički rad, 24 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

UKUPNO

60 ECTS

 

 

Nastava na obveznim i izbornim kolegijima izvodi se u obliku predavanja, vježbi, seminara (analiza posebnih slučajeva i primjera), demonstracijskih ili terenskih vježbi, a svi kolegiji (obvezni i izborni) vrednuju se s ekvivalentom od 6 ECTS bodova. Studenti pri upisu specijalističkog studija samostalno ili uz pomoć voditelja studija odabiru potencijalnog mentora i s njime dogovaraju okvirno područje rada na završnom specijalističkom radu, koji izrađuju tijekom drugog semestra. Studij se završava polaganjem svih ispita te izradom završnog specijalističkog rada. Uvjet za upisivanje drugog semestra su tri (3) položena kolegija iz prvog semestra. Studenti koji testiraju oba semestra, a ne uspiju položiti sve ispite ili izraditi završni specijalistički rad u roku predviđenom općim aktima Sveučilišta, mogu dobiti potvrdu o apsolviranom dijelu studijskog programa kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja.

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica naftno-petrokemijskog inženjerstva.

 

Popis kolegija

Temeljni kolegiji

Oznaka

Nastavnik

Naziv kolegija

ST-101

 Katica Sertić-Bionda

Konverzijski procesi u naftno-petrokemijskoj industriji

ST-102

 Aleksandra Sander

Separacijski procesi u naftno-petrokemijskoj industriji

ST-103

 Nenad Bolf

Napredno vođenje industrijskih procesa

ST-104

 Ljubica Matijašević

Projektiranje i integracija rafinerijskih procesa

 

 

Izborni kolegiji

Oznaka

Nastavnik

Naziv kolegija

SI-201

 Nenad Bolf

Optimiranje industrijskih procesa

SI-202

 Vesna Tomašić

Katalitički reaktori u naftno-petrokemijskoj industriji

SI-203

 Maja Fabulić-Ruszkowski, Ante Jukić

Karakterizacija nafte i kvaliteta motornih goriva

SI-204

 Ante Jukić

Aditivi za goriva i maziva

SI-205

 Marko Rogošić

Svojstva plinova i kapljevina

SI-206

 Igor Dejanović, Jasna Prlić Kardum

Izmjenjivači topline

SI-207

 Veljko Filipan

Analiza naprezanja i elastičnosti cjevovoda

SI-208

 Tomislav Bolanča, Krešimir Košutić,
 Danijela Ašperger, Marija Vuković
 Domanovac, Šime Ukić

Sustavi industrijskih voda: karakterizacija i obrada

SI-209

 Jasminka Giacometti

Terminali za prekrcaj tekućih i plinskih derivata nafte

SI-210

 Jasminka Giacometti

Zaštita Jadranskog mora od zagađenja s kopna