Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Stanislav Kurajica

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru

Telefon:
01 4597 200
Telefon kućni:
200
Zavod/služba:
Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale
Godina diplomiranja:
1991.
Godina magistriranja:
1994.
Godina doktoriranja:
1998.
Na zavodu od:
1991.

Nastava

Životopis

Stanislav Kurajica rođen je 1965. g. u Dubrovniku. Osnovnu i srednju školu završio je u Dubrovniku, 1991. g. je diplomirao, 1994. g. magistrirao a 1998. godine doktorirao na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu. Od 1991. g. zaposlen je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. U zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza i sinteza procesa te polje druge temeljne tehničke znanosti, grana materijali izabran je 2013. g.

Bio je dekan i prodekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u dva mandata, član Senata Sveučilišta u Zagrebu, član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu u dva mandata, član Financijskog povjerenstva i Povjerenstva za prostorno i investicijsko planiranje Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u više mandata te koordinator studija Kemija i inženjerstvo materijala.

S. Kurajica predaje na doktorskom studiju Inženjerska kemija, diplomskim i preddiplomskim studijima Kemija i inženjerstvo materijala, Primijenjena kemija i Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te na preddiplomskom studiju Konzervacija i restauracija na Sveučilištu u Dubrovniku. Bio je mentor sedam doktorskih disertacija i više od 50 završnih i diplomskih radova. Koautor je udžbenika „Uvod u nanotehnologiju“ i autor udžbenika „Rendgenska difrakcija na prahu“

Znanstvena djelatnost S. Kurajice usmjerena je na područje znanosti i inženjerstva materijala, posebice nanomaterijala, tehničke keramike i katalizatora te reakcije u čvrstom stanju, posebice njihovu kinetiku. Bavi se naprednim metode sinteze, posebice sol-gel i hidrotermalnom sintezom, rendgenskom difrakcijskom analizom, termo-analitičkim metodama itd. Trenutno je suradnik na jednom međunarodnom znanstvenom projektu. Bio je suvoditelj jednog međunarodnog znanstvenog projekta, tri domaća znanstvena projekta i jednog tehnološkog projekta, suradnik na četiri međunarodna i sedam domaćih projekata. Primio je deset financijskih potpora za znanstveni rad Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više od 140 znanstvenih radova, od toga 100 u časopisima citiranim u tercijarnim publikacijama, 6 u domaćim časopisima i 37 u zbornicima skupova. Prema podacima SCOPUS-a citiran je 1443 puta a prema podacima WoS-a citiran je 1316 puta i ima h-indeks 17 prema obje baze. Sudjelovao je u radu više od 100 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova i na njima održao sedam pozvanih te veći broj plenarnih i sekcijskih predavanja. Bio je član znanstvenog ili znanstveno-organizacijskog odbora 12 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, a jednom od njih je i predsjedavao.

S. Kurajica autor je stručnih radova, stručnih studija za gospodarstvo i javni sektor i enciklopedijskih natuknica. Autor je članaka u časopisima, novinama, monografijama i intervjua te urednik publikacija kojima se popularizira struka. Recenzent je za brojne međunarodne i domaće znanstvene časopise, također je recenzirao sveučilišne udžbenike i priručnike, knjige radova i knjige sažetaka sa znanstvenih skupova, znanstvene i tehnologijske projekte, sveučilišne projekte te sveučilišne studijske programe. Dobitnik je nekoliko medalja na međunarodnim smotrama inovatora i koautor jedne patentne prijave.

S. Kurajica je osnivač i prvi predsjednik Hrvatskog društva za keramičke materijale, član Hrvatske akademije tehničkih znanosti, American Nano Society, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i Hrvatskog društva za materijale i tribologiju. Nagrađen je Državnom nagradom za znanost za područje tehničkih znanosti (2021.), nagradom „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu (2014.) i nagradom „Franjo Hanaman“ Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (2016.). Veteran je Domovinskog rata. Oženjen je i ima dvije kćeri.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

S. Kurajica, I. K. Ivković, G. Dražić, V. Shvalya, M. Duplančić, G. Matijašić, U. Cvelbar, K. Mužina, Phase composition, morphology, properties and improved catalytic activity of hydrothermally-derived manganese-doped ceria nanoparticles, Nanotechnology, 33 (2022) 135709, IF 3.874, Q1

S. Kurajica, J. Šipušić, M. Zupancic, Igor Brautovic, M. Albrecht, ZnO-Al2O3-SiO2 glass ceramics: Influence of composition on crystal phases, crystallite size and appearance, J Non-Cryst. Solids, 553 (2021) 120481, IF 4.458, Q1

S. Kurajica , V. Mandić, I. Panžić , M. Gaborardi , K. Mužina , A. Lozančić , J. Šipušić, I. K. Munda , L. Višić , S. Lučić Blagojević , L. Gigli , J. R. Plaisier, In-operando diffraction and spectroscopic evaluation of pure, Zr-, and Ce-doped vanadium dioxide thermochromic films derived via glycolate synthesis, Nanomaterials, 10 (2020) 2537, IF 5.076, Q1

S. Kurajica, I. K. Munda, G. Dražić, V. Mandić, K. Mužina, L. Bauer, G. Matijašić, Manganese-doped, hydrothermally-derived ceria: The occurrence of birnessite and the distribution of manganese, Ceram. Int., 46 (2020) 29451-29459, IF 4.527, Q1

S. Kurajica, J. Macan, V. Mandić, M. Galjer, K. Mužina, J. R. Plaisier, Reinforcing blade-cast photocatalytic titania thin film by titanate nanotubes, Mater. Res. Bull., 105 (2018) 142-148, IF 3.355, Q1

Izabrani projekti

Znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost, IP-01-2018-2963, Hidrotermalna sinteza dopiranog cerij oksidnog nanokatalizatora, 2018.-2022. , voditelj projekta

Hrvatsko-Slovenska suradnja u znanosti i tehnologiji, NMR karakterizacija aluminijeva sec butoksida modificiranog s etil acetoacetatom u različitim udjelima, 2014.-2016. , suvoditelj projekta s dr. sc. G. Mali

Znanstveni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, 125-1252970-2981, Keramički nanokompoziti dobiveni sol-gel postupkom, 2007. - 2014., voditelj projekta

Tehnologijski projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH, TP-03/0125-24, Transparentna nanokristalična staklokeramika, 2003. - 2005., voditelj projekta

Poticajni projekt za mlade znanstvenike Ministarstva znanosti i tehnologije RH, 125-026, Kristalizacija u sustavima dobivenim sol-gel postupkom, 1998. - 2000., voditelj projekta